Περιήγηση: Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ο κόσμος της εκπαίδευσης καταδικάζει και καταψηφίζει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης

Αυτή την ώρα χιλιά­δες φοι­τη­τές, μαθη­τές, σπου­δα­στές, εκπαι­δευ­τι­κοί, εργα­ζό­με­νοι και γονείς δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στα αντι­δρα­στι­κά σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για ίδρυση…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αυτή την ώρα ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια φοιτητών και μαθητών των τελευταίων χρόνων!

Συγκλο­νι­στι­κή η συμ­με­το­χή στο πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να. Χιλιά­δες φοι­τη­τές και μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και εργα­ζό­με­νοι στα ΑΕΙ έχουν συγκε­ντρω­θεί στα…

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται Παιδεία»… Η αστυνομία εμπόδισε την πορεία των εκπαιδευτικών!

Με…ΜΑΤ και κλού­βες αντι­με­τώ­πι­σε η κυβέρ­νη­ση και η αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης το συλ­λα­λη­τή­ριο των εκπαι­δευ­τι­κών στην συμπρω­τεύ­ου­σα. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…

Επικαιρότητα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Δεν θα περάσει» το αντιδραστικό νομοσχέδιο το μήνυμα της κινητοποίησης

Το «παρών» δίνουν εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς και εργα­ζό­με­νοι που συμπα­ρα­στέ­κο­νται στα παι­διά τους που θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­πα με νέους…

Ανακοινώσεις
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Καταγγέλλει το κλίμα αστυνομοκρατίας και τρομοκράτησης του λαού

Τον αυταρ­χι­κό κατή­φο­ρο της κυβέρ­νη­σης και της προ­σπά­θειας κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού, καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακεδονίας…