Περιήγηση: Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται Παιδεία»… Η αστυνομία εμπόδισε την πορεία των εκπαιδευτικών!

Με…ΜΑΤ και κλού­βες αντι­με­τώ­πι­σε η κυβέρ­νη­ση και η αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης το συλ­λα­λη­τή­ριο των εκπαι­δευ­τι­κών στην συμπρω­τεύ­ου­σα. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…

Επικαιρότητα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Δεν θα περάσει» το αντιδραστικό νομοσχέδιο το μήνυμα της κινητοποίησης

Το «παρών» δίνουν εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς και εργα­ζό­με­νοι που συμπα­ρα­στέ­κο­νται στα παι­διά τους που θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­πα με νέους…

Ανακοινώσεις
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Καταγγέλλει το κλίμα αστυνομοκρατίας και τρομοκράτησης του λαού

Τον αυταρ­χι­κό κατή­φο­ρο της κυβέρ­νη­σης και της προ­σπά­θειας κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού, καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακεδονίας…

Παιδεία
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ο αγώνας, για να μείνει το νομοσχέδιο-έκτρωμα στα χαρτιά, συνεχίζεται

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας. Οι φοι­τη­τές εξέ­φρα­σαν την αντί­θε­σή τους στο νομοσχέδιο…