Περιήγηση: Παρισινή Κομμούνα

Τεκμήρια
Τιμώντας την Παρισινή Κομμούνα και την Κομμουνιστική Τρίτη Διεθνή (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η μνή­μη της Παρι­σι­νής Κομ­μού­νας (1871) και την Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς απο­τέ­λε­σαν και απο­τε­λούν σημα­ντι­κή στιγ­μιό­τυ­πα στην ιστορία…

Απόψεις
Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο θα τους στοιχειώνει για πάντα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δεν πρέ­πει να εκπλήσ­σει η πρό­σφα­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία. Ριζω­μέ­νος στο DNA της αστι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός αποτελεί…