Περιήγηση: Πράσινη ανάπτυξη

Επικαιρότητα
“Εξοικονομώ-Ανακαινίζω” … “Εξοικονομώ–Επιχειρώ” χαράς ευαγγέλια για το “πράσινο” κεφάλαιο

Ο βαθιά αντι­λαϊ­κός χαρα­κτή­ρας της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ών της για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου απο­κα­λύ­πτε­ται για μία…

Επικαιρότητα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ ΚΚΕ: Οι επιδοτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτούν ένα «βαρέλι δίχως πάτο», δεν θιγούν στο ελάχιστο τις αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

Μονα­δι­κοί ωφε­λη­μέ­νοι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της ενέρ­γειας που βλέ­πουν τα κέρ­δη τους να εκτι­νάσ­σο­νται Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…