Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Μαρτίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 15 Μαρτίου 

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καίσαρα.…