Περιήγηση: Υγεία

Κοινωνία
Κέντρα πρόληψης: Δεκάδες απολύσεις αντί για ουσιαστική ενίσχυση

Τις απο­λύ­σεις στα Κέντρα Πρό­λη­ψης συνε­χί­ζουν η κυβέρ­νη­ση και οι διο­ρι­σμέ­νες διοι­κή­σεις τους. Απο­δυ­να­μώ­νουν τα ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­να Κέντρα Πρό­λη­ψης, στέλνουν…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ακρίβεια — φτώχεια: Επιπτώσεις στην υγεία από τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες

Σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και των παι­διών τους έχει η ακρί­βεια στα βασι­κά δια­τρο­φι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, αφού…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου: Η κατάσταση στην Υγεία είναι χειρότερη από ποτέ εξαιτίας της συνειδητής πολιτικής επιλογής όλων των κυβερνήσεων (AUDIO)

Η κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας είναι εκρη­κτι­κή, τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλάδας…

Πολιτική
Γ. Λαμπρούλης: Ο πραγματικός τίτλος του νομοσχεδίου για την Υγεία είναι «στο ίδιο έργο θεατές»

«Ένα ακό­μα νομο­σχέ­διο προ­σαρ­μο­σμέ­νο στην λογι­κή κόστους-οφέ­λους και όχι στις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες του λαού για καθο­λι­κή, δημό­σια και δωρε­άν υπηρεσίες…

Επικαιρότητα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Να ενισχυθεί η “Λαϊκή Συσπείρωση” γιατί “η προστασία της υγείας του λαού δεν μπορεί να περιμένει”

Στην προ­φε­στι­βαλ­κι­κή εκδή­λω­ση της ΚΝΕ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για άλλη μια χρο­νιά στον Βαρ­νά­βα Αττι­κής, μίλη­σε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, ο…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Φύκια για… μεταξωτά κλινοσκεπάσματα» από τους βουλευτές της ΝΔ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης!

«Εκεί που μας χρω­στού­σαν… βγή­καν και ευερ­γέ­τες!» σχο­λιά­ζει η ΤΕ Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για…