Περιήγηση: Υγεία

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Βίντεο έναρξης της εκδήλωσης ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ για τα δύο χρόνια της πανδημίας ‑κομβικές στιγμές από την πάλη του λαού μας

Με προ­βο­λή βίντεο ξεκί­νη­σε η εκδή­λω­ση της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ για τα δύο χρό­νια της παν­δη­μί­ας. Στο βίντεο παρουσιάστηκαν…

Επικαιρότητα
Πιερία: Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας

Στο έλε­ος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατε­ρί­νης, συνο­λι­κά όλες οι δομές Υγείας…

Προτεινόμενο
Μητσοτάκης για το νέο ΕΣΥ: «Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό» το σύστημα Υγείας»

«Το σύστη­μα Υγεί­ας πρέ­πει να βρει νέους τρό­πους συνερ­γα­σί­ας με τον ιδιω­τι­κό τομέα, δεν είναι υπο­χρε­ω­τι­κό να είναι μόνο κρα­τι­κό», ισχυρίστηκε…