Περιήγηση: Φαντάροι

Επικαιρότητα
«Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες!» Φαντάροι ενάντια στην εγκατάσταση ΝΑΤΟικής βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Με επι­στο­λές τους, φαντά­ροι από στρα­τιω­τι­κές μονά­δες του Έβρου εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους στην εγκα­τά­στα­ση ΝΑΤΟι­κής βάσης στο λιμά­νι της…