Περιήγηση: Χρήστος Α. Τούμπουρος

Απόψεις
«Ένας μπαξές με όλα τ’ άνθια» Φάρμακα και φαρμάκια, μίζες και εξεταστικές

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Αγρί­ε­ψαν τα πράγ­μα­τα. Μαχαί­ρια, κόκα­λα, δικαιο­σύ­νη, ανε­ξαρ­τη­σία, μίζες και κου­κού­λες, φάρ­μα­κα και φαρ­μα­κα­πο­θή­κες, εξεταστικές…