Περιήγηση: Χρήστος Α. Τούμπουρος

Απόψεις
Ο τελευταίος…

Όταν πεθαί­νει βασι­λιάς, μη χαί­ρε­σαι λαου­τζί­κο Μη λες πως θάν’ καλύ­τε­ρος ο νυν από τον τέως Πως θάναι το λυκόπουλο…

Λαογραφία
Το γαϊδούρι…

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Κάτοι­κος του Δήμου Ζίτσας ‑καταγ­γέλ­λε­ται μάλι­στα ότι πρό­κει­ται για αυτο­διοι­κη­τι­κό παρά­γο­ντα- έσερ­νε τον γάιδαρο…