Περιήγηση: 22η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας: Χτίζουμε στα θεμέλια του μαρξισμού — λενινισμού, για την ανατροπή της ταξικής κυριαρχίας

Η τοπο­θέ­τη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σου­η­δί­ας (SKP) στην 22η Διε­θνή συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των έχει ως εξής: «Οι ιμπεριαλιστές…

Πολιτική
Πάνω από 40 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα στο πλευρό του λαού του Ιράν, καταδικάζουν τη βία του καθεστώτος

Πάνω από 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, τα οποία συμ­με­τεί­χαν στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στην…

Πολιτική
Αλγερινό Κόμμα για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό: Ο «πολυπολικός κόσμος» είναι μια φονική ψευδαίσθηση

Η τοπο­θέ­τη­ση του Αλγε­ρι­νού Κόμ­μα­τος για τη Δημο­κρα­τία και τον Σοσια­λι­σμό στην 22η Διε­θνή συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των έχει…

Πολιτική
ΚΚ Μεξικού: Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό

Παρέμ­βα­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Μεξι­κού (PCM) στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των που έγι­νε στην Αβά­να στις 27–29…

Πολιτική
Σοσιαλιστικό Κίνημα Καζακστάν: Ζήτημα διατήρησης της αυτοτέλειας του κομμουνιστικού κινήματος η στάση του απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους συμ­με­τέ­χο­ντες στη Συνά­ντη­ση και ευχα­ρι­στού­με το ΚΚ Κού­βας για την πρό­σκλη­ση να λάβου­με μέρος σε αυτήν την εκδήλωση.…

Πολιτική
Για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στην 22η Διεθνή Συνάντηση των ΚΚ και το «κόλπο» περί «αντιρωσισμού» και «φιλορωσισμού»

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση γύρω από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να. Ορι­σμέ­νες δυνά­μεις, ακόμη…

Απόψεις
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) που έλα­βε χώρα στην Αβά­να στις 27–29…

Διεθνή
Διακήρυξη καταδίκης του εμπάργκο με αμέριστη αλληλεγγύη στην Κούβα υπογράφηκε στη Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Το έγγρα­φο εκφρά­ζει την πιο έντο­νη κατα­δί­κη του άδι­κου, παρά­νο­μου και απάν­θρω­που απο­κλει­σμού-εμπάρ­γκο ‑απαι­τώ­ντας, για άλλη μια φορά, τον άμεσο…