Περιήγηση: Covid19 Kορονοϊός

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για την εκρηκτική κατάσταση του ΕΣΥ: Να επιταχτούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και να ενταχθούν από απόψε στις εφημερίες

Να διο­ρι­στούν με κατε­πεί­γου­σες δια­δι­κα­σί­ες όλοι οι για­τροί που είναι υπο­ψή­φιοι για θέσεις που προ­κη­ρύ­χθη­καν Να επι­τα­χτούν στο Λεκα­νο­πέ­διο τα…

Διεθνή
Κομμουνιστικά & Εργατικά Κόμματα: Σημαντική συμβολή στη λαϊκή πάλη που εξελίσσεται σε όλο τον πλανήτη

🔻 Στις 20 Φλε­βά­ρη 2021 δημο­σιεύ­σα­με Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των «Στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης για την υγεία,…

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Αγώνας για δωρεάν σύστημα Υγείας με όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία υγείας και ζωής

Σε κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση τα 30 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης που απο­τε­λούν την Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία, ανά­με­σά τους και το ΚΚΕ, ανα­φέ­ρο­νται στη νέα…

Διεθνή
Βολιβία: Θετική στον κορονοϊό η πραξικοπηματίας μεταβατική πρόεδρος Τζανίνε Ανιες

Μετά τον ακρο­δε­ξιό πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας Μπολ­σο­νά­ρου που βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορο­νο­ϊό, η πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας, μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας και πρώ­ην γερου­σια­στής  Τζανίνε…