Περιήγηση: Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Διεθνή
ΧΧΙΙ Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων — Díaz-Canel: Μόνο με την ενδυνάμωση και τον συντονισμό όλων μπορούμε να επιτύχουμε αληθινή επαναστατική μεταμόρφωση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ΧΧΙΙ Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην οποία εγκρί­θη­καν η Τελι­κή Δια­κή­ρυ­ξη και ένα Σχέ­διο Δρά­σης, με…

Διεθνή
Ο πρόεδρος της Κούβας Diaz-Canel και ο Ángel Arzuaga Reyes — υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ΚΚ Κούβας- χαιρετίζουν την 22η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων

Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διε­θνή κατά­στα­ση και τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό έχει καθο­ρι­στεί δια­χρο­νι­κά τόσο σε θεωρητικό…