Περιήγηση: Opel

Ατέχνως
Απολύσεις 4.100 εργαζομένων μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η Opel

Έως και 4.100 απο­λύ­σεις σχε­διά­ζει η γερ­μα­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Opel λόγω των «τεχνο­λο­γι­κών προ­βλη­μά­των» που αντι­με­τω­πί­ζει στην προ­σπά­θεια να εναρ­μο­νι­στεί με…