Περιήγηση: Pirintex

Ατέχνως
Άθλιες συνθήκες στη βουλγαρική κλωστοϋφαντουργία — Μισθοί πείνας και εκμετάλλευση

Οι συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στη βουλ­γα­ρι­κή κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γία είναι χει­ρό­τε­ρες από αυτές στην Ασία, σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έκθε­ση. Μισθοί πεί­νας και εκμετάλλευση…