Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Women of Africa

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ατο­μι­κή έκθε­ση φωτογραφίας
του Ayo Akinwande 

Markos6Women of Africa

Έναρ­ξη έκθε­σης:
 Τετάρ­τη 17 Ιου­νί­ου, 20:00

Blank Wall Gallery
Υακίν­θου 12 Κυψέ­λη τηλ. 694.3868.124  www.blankwallgallery.com

Επι­μέ­λεια έκθε­σης: Μάρ­κος Δολόπικος

 Διάρ­κεια έκθεσης:

17 Ιου­νί­ου έως 23 Ιου­νί­ου 2015

Ο Ayo Akinwande είναι ένας Νιγη­ρια­νός φωτο­γρά­φος που παρου­σιά­ζει τη δου­λειά του για πρώ­τη φορά στην Ευρώ­πη, ξεκι­νώ­ντας από την Ελλάδα.

Σε αυτή του τη δου­λειά ο Ayo παρου­σιά­ζει τις γυναί­κες της Αφρι­κής φωτο­γρα­φη­μέ­νες από μία δια­φο­ρε­τι­κή οπτι­κή γωνία. Προ­σπα­θεί να σπά­σει τα κλι­σέ και τη γενι­κή αντί­λη­ψη που επι­κρα­τεί στο δυτι­κό κόσμο για την Αφρι­κή αλλά και τις γυναί­κες ειδι­κό­τε­ρα, φωτο­γρα­φί­ζο­ντας γυναί­κες δια­φό­ρων ηλι­κιών με ένα δια­φο­ρε­τι­κό ύφος. Με τη βοή­θεια του μακι­γιάς αλλά και σύγ­χρο­νων αξε­σουάρ, μετα­φορ­φώ­νει τις καθη­με­ρι­νές γυναί­κες σε πιο λαμπε­ρές φιγούρες.

Markos2

Απο­τυ­πώ­νει τη χαρά και την ευτυ­χία αυτών των γυναι­κών αλλά και την αξιο­πρέ­πεια που εκπέ­μπουν μέσα στο χώρο τους, εξορ­κί­ζο­ντας έτσι την εικό­να της φτώ­χειας και της δυστυ­χί­ας που κυριαρ­χούν στην αντί­λη­ψή μας. Σε αυτές τις φωτο­γρα­φί­ες αυτό που πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σιά­ζει είναι ο τρό­πος που το μοντέρ­νο και το σύγ­χρο­νο συν­διά­ζο­νται και συνυ­πάρ­χουν με το παρα­δο­σια­κό μιάς και οι γυναί­κες αυτές έχουν φωτο­γρα­φη­θεί μέσα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους. Ο Ayo Akinwande κατα­φέρ­νει να ενώ­σει δύο κόσμους μέσα από αυτή τη δου­λειά του και να δεί­ξει ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη του μοντέρ­νου και του παρα­δο­σια­κού ακό­μα και σε μέρη που δε θα μπο­ρού­σα­με να φανταστούμε.

Είσο­δος Ελεύθερη

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

Blank Wall Gallery τηλ. 694.3868.124

www.blankwallgallery.com

Markos5

 

Markos4

 

Markos3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο