Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτες: Θρασύδειλες ναζιστικές κότες

Για ακό­μη μια φορά οι χρυ­σαυ­γί­τες έδει­ξαν τον… “ανδρι­σμό” τους. Θύμα­τα τους δύο ανυ­πε­ρά­σπι­στες γυναί­κες έξω από το Εφε­τείο Αθη­νών. Γνω­στή, αν μη τι άλλο, η τακτι­κή των φασι­στοει­δών της Χρυ­σής Αυγής να παρι­στά­νουν τους μάγκες εκ του ασφα­λούς: είτε χτυ­πώ­ντας γυναί­κες, είτε επι­τι­θέ­με­νοι ανά ομά­δες ενα­ντί­ον ανυ­πο­ψί­α­στων εργα­τών, μετα­να­στών και προσφύγων.

Πριν λίγες μόλις ημέ­ρες, οι Ναζί τρα­μπού­κι­ζαν ενα­ντί­ον μαθη­τών και γονέ­ων στην Σαντο­ρί­νη, παρι­στά­νο­ντας ‑δήθεν- τους “αγα­να­κτι­σμέ­νους” πολί­τες. Το ίδιο είχαν πρά­ξει προ λίγων μηνών στο Ωραιό­κα­στρο, όταν που­λού­σαν ψευ­το­νταη­λί­κι σε πρό­σφυ­γες μαθη­τές του δημο­τι­κού! Για τέτοιους θρα­σύ­δει­λους κου­ρα­δό­μα­γκες μιλάμε.

Ο χρυ­σαυ­γί­της είναι το ανώ­τα­το στά­διο του θρα­σύ­δει­λου. Είναι ο ίδιος που την ίδια ώρα που κυνη­γά ανυ­πε­ρά­σπι­στους μετα­νά­στες, κάθε­ται “σού­ζα” μπρο­στά στον βιο­μή­χα­νο, τον εφο­πλι­στή, τον κεφα­λαιο­κρά­τη. Είναι ο ίδιος που πίσω απ’ τη βιτρί­να του ‑δήθεν- “πατριω­τι­σμού” κρύ­βει όλη τη βρω­μιά και δυσω­δία του ναζι­σμού, των ύμνων στο Χίτλερ και στα SS. Ακό­μη και για την ίδια την απε­χθή ιδε­ο­λο­γία τους ντρέπονται.

Εκτός από θρα­σύ­δει­λοι και Ναζί, τα “παλι­κά­ρια” της Χρυ­σής Αυγής, η σπο­ρά των ηττη­μέ­νων του ’45, είναι και κότες. Κότες λυρά­τες. Το απέ­δει­ξαν την επο­μέ­νη της δολο­φο­νί­ας του Π. Φύσ­σα, όταν έκα­ναν πως δεν ήξε­ραν ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί το φονιά Ρου­πα­κιά. Το απο­δει­κνύ­ουν καθ’ όλη τη διάρ­κεια της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής τους συμ­μο­ρί­ας, όταν ο ένας καρ­φώ­νει τον άλλο (βλέ­πε Κου­κού­τσης, Μίχος κλπ.) προ­κει­μέ­νου ν’ απο­φύ­γουν τις βαριές καμπά­νες της Δικαιοσύνης.

Αυτοί είναι, λοι­πόν, οι “πατριώ­τες” με τις “σβά­στι­κες”, από τον φυρε­ρί­σκο τους μέχρι τον τελευ­ταίο χρυ­σαυ­γί­τη. Θρα­σύ­δει­λές ναζι­στι­κές κότες.

Ατέ­χνως

Την άγρια και θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών έξω από το Εφε­τείο καταγ­γέλ­λει το ΚΚΕ και απαι­τεί την άμε­ση σύλ­λη­ψη και τιμω­ρία των δραστών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο