Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Συρία: Να μη χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστών

Σε ανα­κοί­νω­ση για τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Οι πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία, απ’ τη μεριά των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας κ.ά., δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα προ­σχή­μα­τα που επι­κα­λού­νται για μια ακό­μη φορά, όπως τόσες φορές στο παρελθόν.

Πραγ­μα­τι­κός τους στό­χος είναι ο έλεγ­χος των ενερ­γεια­κών πηγών και δρό­μων, των σφαι­ρών επιρ­ρο­ής, το ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών με άλλες αντα­γω­νι­στι­κές δυνά­μεις, όπως η Ρωσία, με κυβερ­νή­σεις που δεν τους είναι αρε­στές. Η όξυν­ση αυτών των αντα­γω­νι­σμών και η τερά­στια συγκέ­ντρω­ση πολε­μι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή φέρ­νει πιο κοντά τον κίν­δυ­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με θύμα­τα τους λαούς, που θα πλη­ρώ­σουν με τη ζωή και τον ξερι­ζω­μό τους αυτούς τους σχεδιασμούς.

Μ’ ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, που συνε­χί­ζει την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει, για λογα­ρια­σμό του ελλη­νι­κού κεφα­λαί­ου, στο σχε­δια­ζό­με­νο έγκλη­μα και μάλι­στα ως σημαιο­φό­ρος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτό κάνει όταν ανα­βαθ­μί­ζει και επε­κτεί­νει τις ξένες βάσεις στην Ελλά­δα, όταν συμ­με­τέ­χει σε ΝΑΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις που συνι­στούν “πρό­βα πολέμου”.

Τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η Ελλά­δα ως ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών. Να μην παρα­σχε­θεί καμία διευ­κό­λυν­ση, σε έδα­φος, νερό και αέρα. Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και να επι­στρέ­ψουν οι Έλλη­νες στρα­τιώ­τες από απο­στο­λές εκτός συνόρων.

Να δυνα­μώ­σει η κοι­νή πάλη και αλλη­λεγ­γύη των λαών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και το σύστη­μα που τον γεννά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο