Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, του Α’ γύρου τοπικών εκλογών και τη μάχη του Β’ γύρου και τις βουλευτικές εκλογές

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ για το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών, του Α’ γύρου των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών εκλο­γών και τη μάχη του Β’ γύρου και για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στο τέλος Ιού­νη.


Ανα­λυ­τι­κά:

ΑΠΟΦΑΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ

Για το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών, του 1ου γύρου τοπι­κών     εκλο­γών, τη μάχη του 2ου γύρου & τις βου­λευ­τι­κές εκλογές

της ΚΕ του ΚΚΕ Για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 1ου γύρου τοπικών εκλογών τη μάχη του 2ου γύρου τις βουλευτικές εκλογές

1.

 • Η ΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τα χιλιά­δες μέλη, τους οπα­δούς του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, τους συνερ­γα­ζό­με­νους, τους ψηφο­φό­ρους, που έδω­σαν τη μάχη, συστρα­τεύ­τη­καν και συνέ­βα­λαν στην ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ. Ιδιαί­τε­ρα θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όσους έκα­ναν αυτό το βήμα για πρώ­τη φορά, τους νέους και τις νέες που έδω­σαν την πρώ­τη τους ψήφο στο Κόμ­μα μας.
 • Το ΚΚΕ θα αξιο­ποι­ή­σει τους εκλεγ­μέ­νους κομ­μου­νι­στές και άλλους αγω­νι­στές σε δήμους και Περι­φέ­ρειες, στην Ευρω­βου­λή, για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, για να απο­τε­λέ­σουν το συνε­πές και μαχη­τι­κό στή­ριγ­μα των εργα­ζο­μέ­νων, για ενδυ­νά­μω­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος στην αντε­πί­θε­σή του απέ­να­ντι σε κάθε αντι­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή και ευρω­ε­νω­σια­κή πολιτική.
 • Οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατα­τε­θούν από σήμε­ρα κιό­λας, σε κάθε τόπο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, στα σχο­λεία, στις σχολές.
 • Καλού­με το λαό να συνε­χί­σει να αντι­στέ­κε­ται στα ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα «στα­θε­ρο­ποί­η­ση και ανά­καμ­ψη» ή «απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση και περι­πέ­τειες», «πίσω — μπρο­στά», στις ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες που καλ­λιερ­γεί η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι άλλες αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, αφού η στα­θε­ρό­τη­τα και ανά­καμ­ψη θα αφο­ρά το μεγά­λο κεφά­λαιο και όχι το λαό. Όλα αυτά θα ενι­σχυ­θούν ενό­ψει των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στα τέλη Ιου­νί­ου. Παρα­μέ­νει πιο επι­τα­κτι­κή σήμε­ρα η ανά­γκη για μεγα­λύ­τε­ρη ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις εθνι­κές εκλο­γές για να μπο­ρέ­σει η εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να οργα­νώ­σουν την αντε­πί­θε­σή τους.
 • Το δίλημ­μα που μπαί­νει μπρο­στά στο λαό είναι αν θα συνε­χί­σει να στη­ρί­ζει το δρό­μο που μας έφε­ρε έως εδώ, το δρό­μο της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και της ΕΕ, με έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, της φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας, ή αν θα στη­ρί­ξει απο­φα­σι­στι­κά την αντί­στα­ση, την αντε­πί­θε­ση, τον αγώ­να για έναν άλλο δρό­μο ανά­πτυ­ξης, με το λαό πραγ­μα­τι­κά στην εξου­σία, για να γίνει οργα­νω­τής και κυρί­αρ­χος του πλού­του που παρά­γει, να ικα­νο­ποι­η­θούν σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανάγκες.

2.

 • Ήδη κατα­γρά­φε­ται η δικαιο­λο­γη­μέ­νη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, που τα τελευ­ταία χρό­νια υλο­ποί­η­σε την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, συνε­χί­ζο­ντας το έργο των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι, ωστό­σο, θετι­κό το γεγο­νός ότι ένας κόσμος στρέ­φε­ται σε παλιό­τε­ρες δοκι­μα­σμέ­νες και απο­τυ­χη­μέ­νες επι­λο­γές, όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή σε άλλες δυνά­μεις που στη­ρί­ζο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να παί­ξουν το ρόλο είτε του ανα­χώ­μα­τος είτε του συμπλη­ρώ­μα­τος στην αντι­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή διαχείριση.
 • Κατα­γρά­φε­ται μια ακό­μα αντι­λαϊ­κή εναλ­λα­γή μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, δηλα­δή μετα­ξύ των δύο μεγα­λύ­τε­ρων κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου, των μονο­πω­λί­ων, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ.
 • Πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι επι­λέ­γουν τα κόμ­μα­τα του νέου διπο­λι­σμού, με βαριά καρ­διά, χωρίς ενθου­σια­σμό και το κυριό­τε­ρο χωρίς προσ­δο­κί­ες ότι κάτι μπο­ρεί να αλλά­ξει θετι­κά στη ζωή τους, ενώ μια ορι­σμέ­νη ανα­σύν­θε­ση του αστι­κού πολι­τι­κού σκη­νι­κού δεν προ­μη­νύ­ει τίπο­τε το θετικό.
 • Ο συσχε­τι­σμός δυνά­με­ων παρα­μέ­νει πολύ αρνη­τι­κός, όχι μόνο στην Ελλά­δα, αλλά και στην Ευρώ­πη. Το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα δεν έχει περά­σει ακό­μη σε φάση δυνα­μι­κής και πιο μαζι­κής αντε­πί­θε­σης. Έχου­με πλή­ρη επί­γνω­ση ότι σε πλα­τιά τμή­μα­τα μισθω­τών, αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, νέων κυριαρ­χούν οι μειω­μέ­νες απαι­τή­σεις, η ηττο­πά­θεια, η μοι­ρο­λα­τρία. Ταυ­τό­χρο­να γνω­ρί­ζου­με ότι σήμε­ρα ευρύ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στέ­κο­νται πολύ πιο θετι­κά απέ­να­ντι στο ΚΚΕ, παρα­κο­λου­θούν τις θέσεις του, προ­βλη­μα­τί­ζο­νται, έστω κι αν ακό­μη δεν έχουν απο­φα­σί­σει να κάνουν ένα πιο σημα­ντι­κό βήμα. Προ­κύ­πτει άμε­σα η ανα­γκαιό­τη­τα της σύσφι­ξης των σχέ­σε­ων του Κόμ­μα­τος, από την Κεντρι­κή Επι­τρο­πή έως την κάθε Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση, με όλους αυτούς τους εργα­ζό­με­νους που θετι­κά προ­σεγ­γί­ζουν το ΚΚΕ, αρκε­τοί το επέ­λε­ξαν σε κάποια από τις κάλ­πες αυτών των εκλογών.
 • Είναι σημα­ντι­κό και θετι­κό το γεγο­νός ότι σε αυτές τις εκλο­γές εκφρά­στη­κε μια τάση συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ με ανθρώ­πους που παλέ­ψα­με μαζί τα προη­γού­με­να χρό­νια στο εργα­τι­κό και αγρο­τι­κό κίνη­μα, με ανθρώ­πους της Τέχνης, του Πολι­τι­σμού, του Αθλη­τι­σμού, από το χώρο των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων παλιό­τε­ρα έκα­ναν άλλες πολι­τι­κές επιλογές.
 • Αυτή η τάση συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέ­ση με τις μετα­γρα­φές που έχου­με ζήσει το τελευ­ταίο διά­στη­μα ανά­με­σα στα αστι­κά κόμ­μα­τα, εκφρά­ζει θετι­κές διερ­γα­σί­ες μέσα στο κίνη­μα και όχι στα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά παρασκήνια.
 • Γνω­ρί­ζου­με ότι υπάρ­χουν θετι­κές διερ­γα­σί­ες στους τόπους δου­λειάς, στις γει­το­νιές, με την πρω­το­πό­ρα δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, ενά­ντια στα κόμ­μα­τα και τις κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου, την ΕΕ.
 • Αυτή η τάση δεν πρέ­πει να μειω­θεί, να ανα­στα­λεί, όσο πλη­σιά­ζου­με στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, κάτω από τα εκβια­στι­κά, τρο­μο­κρα­τι­κά και ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα. Η επό­με­νη μέρα πρέ­πει να βρει και νέες δυνά­μεις στο δρό­μο της αντε­πί­θε­σης, στο δρό­μο της πολι­τι­κής και μαζι­κής πάλης.

3.

 • Συνο­λι­κά, παρά τις όποιες θετι­κές διερ­γα­σί­ες, εκφρά­ζε­ται τάση συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­σης της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Γι’ αυτό το φαι­νό­με­νο ευθύ­νο­νται συνο­λι­κά οι αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, είτε δυνά­μεις όπως η ΝΔ, που με τις θέσεις της επέν­δυ­σε ανοι­χτά στον συντη­ρη­τι­σμό, στον εθνι­κι­σμό, σε αντι­δρα­στι­κές θέσεις, είτε δυνά­μεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προ­σπά­θη­σε να ντύ­σει μια βάρ­βα­ρη, αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, με το μαν­δύα της «προ­ό­δου» και την απά­τη της «προ­ο­δευ­τι­κής συμ­μα­χί­ας», δυσφη­μώ­ντας τελι­κά τις αξί­ες της πραγ­μα­τι­κής προ­ό­δου, τρο­φο­δο­τώ­ντας τις ακραί­ες αντι­δρα­στι­κές επι­λο­γές και με την ίδια την οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή του τη διά­ψευ­ση ελπί­δων σημα­ντι­κών τμη­μά­των του λαού.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολι­τι­κή του επέ­τρε­ψε στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να εμφα­νί­ζο­νται δικαιω­μέ­νοι για το προη­γού­με­νο αντι­λαϊ­κό τους έργο. Στην ουσία τους έδω­σε συγ­χω­ρο­χάρ­τι με την όλη πρα­κτι­κή του.
 • Η υπο­χώ­ρη­ση της Χρυ­σής Αυγής και σε ψήφους και σε ποσο­στά πρέ­πει να συνε­χι­στεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο μπρο­στά στις εθνι­κές εκλο­γές, ώστε ο ελλη­νι­κός λαός να πετά­ξει έξω από τη Βου­λή το ναζι­στι­κό δολο­φο­νι­κό συνονθύλευμα.
 • Ταυ­τό­χρο­να, χτύ­πη­μα πρέ­πει να δοθεί, τώρα που είναι στην αρχή, στη συνο­λι­κό­τε­ρη δια­δι­κα­σία ανα­μόρ­φω­σης του εθνι­κι­στι­κού ακρο­δε­ξιού χώρου με την εμφά­νι­ση και ενί­σχυ­ση νέων σχη­μά­των και κομμάτων.
 • Η κατά­στα­ση οπωσ­δή­πο­τε θα ήταν καλύ­τε­ρη, αν οι άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις δεν έδει­χναν ανο­χή απέ­να­ντι σε τέτοιες δυνά­μεις, στις ιδέ­ες τους και στο δηλη­τή­ριο που χύνουν, αν είχε ολο­κλη­ρω­θεί η δίκη της ΧΑ που με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης έχει καθυ­στε­ρή­σει υπερ­βο­λι­κά. Αυτή η ανο­χή δεν υπάρ­χει μόνο σε κεντρι­κό πολι­τι­κό επί­πε­δο, υπάρ­χει πολύ περισ­σό­τε­ρο σε τοπι­κό, με φασί­στες να δια­πλέ­κο­νται με άλλους δημο­τι­κούς συν­δυα­σμούς και παρα­τά­ξεις. Το ΚΚΕ δεσμεύ­ε­ται να ανα­λά­βει περισ­σό­τε­ρες πρω­το­βου­λί­ες στο κίνη­μα, στους χώρους δου­λειάς, στις λαϊ­κές γει­το­νιές, στη νεο­λαία έτσι ώστε να απο­μο­νω­θεί η ΧΑ και οι παρα­φυά­δες της, να απο­κα­λυ­φθεί ο ρόλος και ο χαρα­κτή­ρας τους.

4.

 • Το ΚΚΕ παρα­μέ­νει στα­θε­ρή δύνα­μη για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, με τάση στα­θε­ρο­ποί­η­σης των δυνά­με­ών του, σε εκλο­γι­κές συν­θή­κες που προ­σι­δί­α­ζαν σε εθνι­κές εκλο­γές.
 • Η αντι­πα­ρά­θε­ση, η πόλω­ση, οι υπο­σχέ­σεις, τα εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα, ανά­με­σα κυρί­ως στα δύο κόμ­μα­τα του διπο­λι­σμού, δια­μόρ­φω­σαν ένα τέτοιο κλί­μα που επέ­δρα­σε σε λαϊ­κό κόσμο, ο οποί­ος παρα­μέ­νει εγκλω­βι­σμέ­νος στη λογι­κή μειω­μέ­νων απαι­τή­σε­ων. Δεν έχει ακό­μη πιστέ­ψει στη δύνα­μή του, με την ενερ­γη­τι­κή συμ­με­το­χή του στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, στην κοι­νω­νι­κή συμμαχία.
 • Σε αυτές τις συν­θή­κες, η ψήφος στο ΚΚΕ εκφρά­ζει τάση χει­ρα­φέ­τη­σης από τις κάλ­πι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές που θέτει ο διπο­λι­σμός, από τις απα­τη­λές προσ­δο­κί­ες για τη δήθεν μετα­μνη­μο­νια­κή επο­χή και τον δίκαιο χαρα­κτή­ρα της όποιας αναι­μι­κής καπι­τα­λι­στι­κής ανά­καμ­ψης. Εκφρά­ζει, επί­σης, σε ένα βαθ­μό, απο­δο­χή της θεμε­λια­κής θέσης του ΚΚΕ ότι δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει φιλο­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή δια­χεί­ρι­ση εντός των τει­χών του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος και της ΕΕ.
 • Το συνο­λι­κό εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα στις χώρες της ΕΕ είναι αρνη­τι­κό για τους λαούς. Οι εξε­λί­ξεις απο­δει­κνύ­ουν τις μεγά­λες ευθύ­νες της ευρω­παϊ­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και της λεγό­με­νης ανα­νε­ω­τι­κής αρι­στε­ράς και απο­κα­λύ­πτουν τις αυτα­πά­τες για δυνα­τό­τη­τα φιλο­λαϊ­κής στρο­φής μέσα στην ΕΕ.
 • Σ’ αυτό το αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο, το απο­τέ­λε­σμα που κατέ­γρα­ψε το ΚΚΕ στέλ­νει μήνυ­μα ελπί­δας σε ΚΚ και αγω­νι­στι­κές δυνά­μεις σε άλλες χώρες, που παλεύ­ουν σε δύσκο­λες συν­θή­κες, για να χαρα­χθεί μια ριζο­σπα­στι­κή γραμ­μή ανά­καμ­ψης και ανα­συ­γκρό­τη­σης του κομ­μου­νι­στι­κού και εργα­τι­κού κινή­μα­τος σε όλη την Ευρώ­πη, μακριά από τον θανά­σι­μο ενα­γκα­λι­σμό του με τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, την ωραιο­ποί­η­ση της ΕΕ ή την αυτα­πά­τη για διόρ­θω­σή της προς όφε­λος του λαϊ­κού συμ­φέ­ρο­ντος και την πολι­τι­κή ενσω­μά­τω­σης και συμ­με­το­χής στην αστι­κή αντι­λαϊ­κή διαχείριση.

5.

 • Αυτή τη βδο­μά­δα δίνου­με τη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου στους 5 δήμους που είχα­με πλειο­ψη­φία την προη­γού­με­νη πεντα­ε­τία, με νέα ορμή για να ανα­δεί­ξου­με ξανά τις αγω­νι­στι­κές αρχές σε Πάτρα, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή, Χαϊ­δά­ρι, Ικα­ρία. Στους υπό­λοι­πους δήμους και τις Περι­φέ­ρειες, όπου δεν είμα­στε στο δεύ­τε­ρο γύρο και έχουν περά­σει εκπρό­σω­ποι του νέου διπο­λι­σμού και των συνο­δοι­πό­ρων του, εκφρά­ζου­με την αντί­θε­σή μας με οποιο­δή­πο­τε τρό­πο στην κάλ­πη (λευ­κό ή άκυ­ρο), δηλώ­νο­ντας ότι θα μας βρουν απέ­να­ντι από θέση ισχυ­ρής αντι­πο­λί­τευ­σης σε αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές τους, δεν πρό­κει­ται να δώσου­με λευ­κή επι­τα­γή σε κανέναν.
 • Μπρο­στά μας τώρα έχου­με τη μάχη των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στο τέλος Ιού­νη. Θα δώσου­με αυτή τη μάχη με αισιο­δο­ξία, κόντρα σε διλήμ­μα­τα, που θα δυνα­μώ­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, στο όνο­μα κάποιων επι­μέ­ρους δια­φο­ρών που δεν αλλά­ζουν την ουσία της στρα­τη­γι­κής σύμπλευ­σης ανά­με­σα στον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, τα άλλα κόμ­μα­τα. Η επί­σπευ­ση των εκλο­γών έχει, εκτός των άλλων, ως στό­χο να μην ανα­κο­πεί η προ­ώ­θη­ση συγκε­κρι­μέ­νων σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και σε σχέ­ση με το Κυπρια­κό και άλλα ζητή­μα­τα, σε βάρος των λαών.
 • Την επό­με­νη ημέ­ρα θα είναι παρό­ντα τα ευρω­ε­νω­σια­κά μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας, οι ευρω­ε­νω­σια­κές αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις, οι συνε­χείς έλεγ­χοι και οι στό­χοι της ανά­καμ­ψης του κεφα­λαί­ου, που οδη­γούν σε μεγα­λύ­τε­ρη χρε­ο­κο­πία το λαό. Αυτή τη στρα­τη­γι­κή έχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, που είναι δοκι­μα­σμέ­νες αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές και επι­διώ­κουν να επα­νέλ­θουν στη δια­κυ­βέρ­νη­ση δρι­μύ­τε­ροι και πιο επιθετικοί.
 • Καλού­με όλους αυτούς, που στις ευρω­ε­κλο­γές δίστα­σαν να κάνουν το βήμα, που κάποιοι ψήφι­σαν και αυτή τη φορά, με «κρύα καρ­διά», να δώσουν στις εθνι­κές εκλο­γές ένα ηχη­ρό μήνυ­μα, να κάνουν τώρα την πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά με ΚΚΕ ισχυ­ρό στο λαϊ­κό κίνη­μα και στη Βουλή.
 • Έχου­με επί­γνω­ση των ευθυ­νών μας, να συμ­βά­λου­με πιο απο­φα­σι­στι­κά στην ανα­συ­γκρό­τη­ση, στη μαχη­τι­κό­τη­τα και μαζι­κό­τη­τα του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, στην οργά­νω­ση της καθη­με­ρι­νής πάλης του λαού, στη δημιουρ­γία μιας μεγά­λης λαϊ­κής συμ­μα­χί­ας, με το ΚΚΕ ισχυ­ρό παντού: Για να εμπο­δι­στούν νέα μέτρα. Για την πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, των συντα­ξιού­χων, της νεο­λαί­ας, όλων όσοι υπο­φέ­ρουν. Για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών. Για να υπάρ­ξει επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα για τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και τους αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή, στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει ενερ­γά η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με την ουσια­στι­κή συμ­φω­νία της ΝΔ, των άλλων αστι­κών κομμάτων.
 • Για να υπάρ­χει μια πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση μέσα στο λαό και μέσα στη Βου­λή, απέ­να­ντι στην όποια επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που θα προ­κύ­ψει, ιδιαί­τε­ρα απέ­να­ντι στην άνο­δο της ΝΔ, αλλά και για να μπει πραγ­μα­τι­κό τεί­χος στο φασι­σμό — ναζι­σμό, στον εθνι­κι­σμό και το ρατσι­σμό, για να ανοί­ξου­με το δρό­μο, με τον λαό πρω­τα­γω­νι­στή των εξελίξεων.

ΚΕ ΚΚΕ

pdf

 

κατε­βά­στε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ σε pdf

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο