Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑντιΚΚΕ αθλιότητες παλιάς κοπής…

Η άθλια επί­θε­ση του Ευκλεί­δη Τσα­κα­λώ­του στη Βου­λή σε βάρος του ΚΚΕ, την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, ο οποί­ος είπε ότι εάν κερ­δί­σει τις εκλο­γές του Ιού­λη η ΝΔ θα φταί­ει το ΚΚΕ, ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακο­λου­θεί κατά γράμ­μα τις ΠΑΣΟ­Κι­κές αθλιό­τη­τες. Ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει δηλα­δή ότι η πολι­τι­κή ξεφτί­λα ακό­μα κι όταν έχει πιά­σει πάτο, μπο­ρεί να φτά­σει ακό­μα πιο βαθιά.

Απ’ ό,τι φαί­νε­ται όμως οι ΣΥΡΙ­ΖΑίοι δεν μπαί­νουν καν στον κόπο να επε­ξερ­γα­στούν νέα επι­χει­ρή­μα­τα στην επί­θε­σή τους ενά­ντια στο ΚΚΕ αλλά δανεί­ζο­νται ατό­φιες τις αθλιό­τη­τες που εκτό­ξευαν απέ­να­ντι στο Κόμ­μα τα στε­λέ­χη και τα επι­τε­λεία του ΠΑΣΟΚ. Το παι­χνι­δά­κι αυτό παί­ζε­ται ήδη από τη δεκα­ε­τία του 1980, έχει όμως ενδια­φέ­ρον να δού­με τις ομοιό­τη­τες με όσα λέγο­νταν στο σχε­τι­κό πιο πρό­σφα­το παρελθόν.
  • Το Φλε­βά­ρη του 2007, ο τότε πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Γ. Α. Παπαν­δρέ­ου, λίγο πριν από τις εκλο­γές του Σεπτέμ­βρη, από το ίδιο βήμα που μίλη­σε ο Τσα­κα­λώ­τος, από τη Βου­λή, είπε το αμί­μη­το: «Το ΚΚΕ είναι αρι­στε­ρός ψάλ­της της Δεξιάς». Αυτό το είπε ο ίδιος άνθρω­πος που είχε τοπο­θε­τή­σει ως βου­λευ­τές Επι­κρα­τεί­ας του ΠΑΣΟΚ τον Μάνο και τον Ανδρια­νό­που­λο! Μήπως βλέ­πε­τε ομοιό­τη­τες με τον σημε­ρι­νό ΣΥΡΙΖΑ; Στε­λέ­χη των ακρο­δε­ξιών ΑΝΕΛ, με τους οποί­ους συνερ­γά­στη­καν επί 4 χρό­νια, τοπο­θε­τή­θη­καν και τοπο­θε­τού­νται στα ψηφο­δέλ­τια του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες μέρες μετά, κορυ­φαία στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ (Π. Ευθυ­μί­ου, Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, Α. Δια­μα­ντο­πού­λου) με δηλώ­σεις τους ζητούν «να τεθούν όρια στο ΚΚΕ».
  • Τον Ιού­λη του 2007, λίγους μήνες πριν από τις εκλο­γές του Σεπτέμ­βρη, ο Θ. Πάγκα­λος σε συνέ­ντευ­ξή του συνε­χί­ζει την αθλιό­τη­τα λέγο­ντας ότι «το ΚΚΕ λει­τουρ­γεί ενι­σχυ­τι­κά προς την κυβέρ­νη­ση όταν είναι η ΝΔ και κατα­στρο­φι­κά όταν είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρ­χει συμμαχία».
  • Τον Αύγου­στο του 2009, δύο μήνες πριν από τις εκλο­γές, επα­νέρ­χε­ται η αθλιό­τη­τα και πάλι από τον πρό­ε­δρο του ΠΑΣΟΚ, Γ. Α. Παπαν­δρέ­ου. Δηλώ­νει λοι­πόν σε συνέ­ντευ­ξή του ότι το ΚΚΕ «διευ­κο­λύ­νει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ». Και συμπλη­ρώ­νει: «Η ηγε­σία του ΚΚΕ φαί­νε­ται συχνά να ταυ­τί­ζει το κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον με τη διευ­κό­λυν­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Και δυσκο­λεύ­ε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο να εξη­γή­σει τη στά­ση της αυτή στους πολί­τες. Είναι η ηγε­σία του ΚΚΕ που μένει σ’ αυτή την αδιέ­ξο­δη αντι-ΠΑΣΟΚ γραμμή».
  • Τον Οκτώ­βρη του 2009, λίγες μέρες μετά τις εκλο­γές, που το ΠΑΣΟΚ βρί­σκε­ται στην αστι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση, η εφη­με­ρί­δα «Νίκη» βγαί­νει με πρω­το­σέ­λι­δο «“Τύμπα­να πολέ­μου” στο Μαξί­μου για το ΚΚΕ — Ποιες σκλη­ρές ειση­γή­σεις δέχε­ται ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου για να ακυ­ρω­θεί πολι­τι­κά ο Περισ­σός — Ποιοι μιλούν για δού­ρειο ίππο της ΝΔ και τι εννο­ούν με τη φρά­ση “αρι­στε­ρός ψάλ­της της δεξιάς”». Την πρω­το­σέ­λι­δη αθλιό­τη­τα συμπλή­ρω­νε φωτο­γρα­φία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ να ανταλ­λάσ­σει χει­ρα­ψία με τον πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό σε εκδή­λω­ση για το Πάσχα σε στρα­τό­πε­δο του Λεκα­νο­πε­δί­ου, προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γεί συνειρ­μούς αλή­θειας η σάπια ΠΑΣΟ­Κι­κή αθλιό­τη­τα περί «αρι­στε­ρού ψάλ­τη της ΝΔ».
…και μετά ήρθε η συνερ­γα­σία ΠΑΣΟΚ — ΝΔ
Οπως είναι γνω­στό, μετά από όλα τα παρα­πά­νω, το 2011, έχου­με την πρώ­τη συγκυ­βέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — ΛΑ.Ο.Σ., ενώ το 2012 έχου­με τη συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΔΗΜΑΡ. Βεβαί­ως, μετά τις εκλο­γές του 2015, είχα­με τη συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, δηλα­δή, οι δήθεν «αρι­στε­ροί» συνερ­γά­στη­καν με τους ακρο­δε­ξιούς για τέσ­σε­ρα χρό­νια.
Όλες αυτές οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις κατε­δά­φι­σαν εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις. Ψήφι­σαν τρία μνη­μό­νια, το τελευ­ταίο μάλι­στα, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφι­σαν και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτά­μι.
Από το 2007 μέχρι το 2019 οι επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του ΚΚΕ συνε­χί­στη­καν. Και δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ, διά στό­μα­τος Τσα­κα­λώ­του, εξέ­φρα­σε τέτοιες απόψεις.
Πριν από τις ευρω­ε­κλο­γές του 2014 και τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του Γενά­ρη του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει την αρχή, συνε­χί­ζο­ντας από εκεί που άφη­σε το ΠΑΣΟΚ το νήμα της αντιΚ­ΚΕ αθλιότητας.
Ετσι, ο Θ. Καρ­τε­ρός, που τότε αρθρο­γρα­φεί στην «Αυγή», για­τί εδώ και πολύ και­ρό είναι στο επι­κοι­νω­νια­κό επι­τε­λείο του Μαξί­μου, δίπλα στον Αλέ­ξη Τσί­πρα, ανα­πα­ρά­γει (19/10/2014) το γνω­στό επι­χεί­ρη­μα ότι «το ΚΚΕ βάζει πλά­τη στη ΝΔ», ζηλεύ­ο­ντας προ­φα­νώς τα περί «δεκα­νι­κιού της δεξιάς» του αυρια­νι­σμού και του αλή­στου μνή­μης Γιαν­νό­που­λου ή τα περί «αρι­στε­ρού ψάλ­τη» του Γ. Α. Παπανδρέου.
Για να το απο­δεί­ξει αυτό, μάλι­στα, επι­κα­λεί­ται ότι Νεο­δη­μο­κρά­τες βου­λευ­τές χει­ρο­κρό­τη­σαν την κρι­τι­κή που άσκη­σε η Αλ. Παπα­ρή­γα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο διά ταύ­τα το ζήτη­μα από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε όπως και από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μπαί­νει ως εξής: ‘Η είσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή είσαι με τη ΝΔ.
Μετά από όλα αυτά, αυτό που μένει να δού­με είναι πόσο γρή­γο­ρα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ θα μετα­τρέ­ψουν τη δεδο­μέ­νη στρα­τη­γι­κή τους σύγκλι­ση στο τσά­κι­σμα του λαού σε κυβερ­νη­τι­κή συνερ­γα­σία… Ενδε­χό­με­νο που ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλ. Τσί­πρας, σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του άφη­σε ανοι­χτό, εάν προ­κύ­ψει κάποιο κορυ­φαίο εθνι­κό ζήτη­μα. Σαν εκεί­νο δηλα­δή που οδή­γη­σε στις συγκυ­βερ­νή­σεις του 2011 και του 2012…

απάντηση

Μήπως με την κριτική που ασκεί το ΚΚΕ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το δρόμο για τη ΝΔ;

Αν κάποιος δικαί­ω­σε και ξέπλυ­νε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με την πολι­τι­κή του και άρα «άνοι­ξε το δρό­μο» για την επι­κεί­με­νη κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός με την πολι­τι­κή του έσπει­ρε απο­γο­ή­τευ­ση, παραί­τη­ση, υπο­τα­γή στο «ρεα­λι­σμό» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ανα­πα­ρή­γα­γε με τη στά­ση του τη λογι­κή «όλοι είναι ίδιοι»
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατη­γο­ρεί το ΚΚΕ, είναι αυτός που μαζί με τη ΝΔ ψήφι­σε το τρί­το μνη­μό­νιο, συνε­χί­ζο­ντας το έργο της δικής της κυβέρ­νη­σης, για να εφαρ­μό­σει τα απα­νω­τά πακέ­τα των αντι­λαϊ­κών μέτρων. Νωπές είναι άλλω­στε οι απο­κα­λύ­ψεις ότι ακό­μα και το 2015 είχε ανοί­ξει η συζή­τη­ση για συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ, προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χει ούτε η παρα­μι­κρή υπό­νοια στους «θεσμούς» ότι δεν θα εφαρ­μο­στεί απα­ρέ­γκλι­τα το τρί­το μνη­μό­νιο. Τελι­κά απο­δεί­χτη­κε ότι και μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ κατά­φε­ρε να το υλο­ποι­ή­σει μέχρι κεραίας.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ψήφι­σε μαζί με τη ΝΔ εμβλη­μα­τι­κούς νόμους υπέρ του κεφα­λαί­ου, όπως αυτόν για τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, αλλά και για τη δια­μόρ­φω­ση του κατώ­τα­του μισθού από τις κυβερ­νή­σεις με ουσια­στι­κή απα­γό­ρευ­ση των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων. Αντί­στοι­χα, μαζί ψήφι­σαν τις φορο­α­παλ­λα­γές στο μεγά­λο κεφά­λαιο, τα προ­νό­μια στους εφο­πλι­στές, τα δωρά­κια στους φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νους, τις μειώ­σεις φόρων στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρ­δη, τις εισφο­ρο­α­παλ­λα­γές στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία κ.ο.κ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ ψηφί­ζει το 90% των ευρω­ε­νω­σια­κών απο­φά­σε­ων στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, οι οποί­ες εφαρ­μό­ζο­νται στην Ελλά­δα και περι­λαμ­βά­νουν όλες τις αντι­δρα­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις που βιώ­νει ο λαός μας.
  • Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση είναι αυτή που έκα­νε υπουρ­γούς της πρώ­ην πρω­το­κλα­σά­τα στε­λέ­χη της ΝΔ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν βάλει την υπο­γρα­φή τους σε όλα τα μνη­μό­νια, δίνο­ντας «αρι­στε­ρό» άλλο­θι στο ξήλω­μα των εργα­τι­κών κατα­κτή­σε­ων από τις προη­γού­με­νες αντι­λαϊ­κές κυβερνήσεις.
  • Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σε μια σει­ρά δήμους αλλη­λο­στη­ρί­ζο­νταν στις τοπι­κές εκλο­γές, ανταλ­λά­ζο­ντας στε­λέ­χη μετα­ξύ τους, με το λαό να βλέ­πει τους χτε­σι­νούς εχθρούς να γίνο­νται φίλοι. Από κοι­νού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επι­δό­θη­καν σε μάχη για να μην επα­νε­κλε­γούν οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα αυτά της Αττι­κής στον β’ γύρο, αλλά και της Ικα­ρί­ας στον α’ γύρο, όπου στή­ρι­ξαν τον ίδιο υπο­ψή­φιο απέ­να­ντι στο συν­δυα­σμό του ΚΚΕ.
  • Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεσμεύ­ο­νται ότι θα στα­θούν «σπα­θί» στις «υπο­χρε­ώ­σεις» της χώρας απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ότι θα πιά­νουν τις ΝΑΤΟι­κές νόρ­μες από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. «Αντα­γω­νί­ζο­νται» για το ποιος είναι ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κό­τε­ρος από τον άλλον. Από κοι­νού δια­βε­βαιώ­νουν ότι θα συνε­χί­σουν να βάζουν πλά­τη για να προ­χω­ρούν τα δολο­φο­νι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ στην περιο­χή, δια­θέ­το­ντας βάσεις, προ­σω­πι­κό και μέσα, και γι’ αυτό και οι δυο παίρ­νουν τα εύση­μα από την πρε­σβεία των ΗΠΑ, που επι­βρα­βεύ­ει τη «συνα­ντί­λη­ψή» τους.
Ποιος, λοι­πόν, είναι αυτός (;;) που έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στη ΝΔ να διεκ­δι­κεί τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, έστω κι αν αυτή της προ­σφέ­ρε­ται με βαριά καρ­διά; Το ΚΚΕ, που είναι συνε­πής αντί­πα­λος όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που η μία συνε­χί­ζει από εκεί που στα­μα­τά­ει η προη­γού­με­νη, και κυρί­ως του κοι­νού τους αντι­λαϊ­κού σχε­δί­ου που μαζί υπη­ρε­τούν είτε ως κυβερ­νή­σεις είτε ως αντι­πο­λι­τεύ­σεις; ‘Η ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρ­μό­ζει την ίδια πολι­τι­κή με τη ΝΔ και μάλι­στα στο όνο­μα της «αρι­στε­ράς»;

Βεβαί­ως, η βρω­μιά αυτή απέ­να­ντι στο ΚΚΕ δεν είναι ανα­κά­λυ­ψη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρό­κει­ται για την ξινι­σμέ­νη σού­πα που ανα­κά­τευε κάθε τόσο το ΠΑΣΟΚ τις περα­σμέ­νες δεκα­ε­τί­ες, που ήταν ο βασι­κός εκφρα­στής της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στη χώρα μας. Αυτή την παλιο­συ­νή­θεια κλη­ρο­νό­μη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα σωρό άλλες από το ΠΑΣΟΚ. Θυμί­ζου­με ότι τα ίδια έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2015, ζητώ­ντας τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στην τότε κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή, ώστε να παρα­λά­βει τη σκυ­τά­λη από τη ΝΔ, και τελι­κά απο­δεί­χθη­κε ότι είχε δίκιο το ΚΚΕ που έλε­γε ότι θα συνε­χί­σει ως χαλί­φης στη θέση του χαλί­φη. Τα ίδια έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο δημο­ψή­φι­σμα του 2015, κατη­γο­ρώ­ντας το ΚΚΕ ότι «σιγο­ντά­ρει το ΝΑΙ» και τελι­κά απο­δεί­χθη­κε ότι η κυβέρ­νη­ση ήταν αυτή που είπε ένα μεγα­λο­πρε­πέ­στα­το «ΝΑΙ» στο τρί­το και πιο βάρ­βα­ρο μνη­μό­νιο, ακυ­ρώ­νο­ντας σε μια νύχτα το «ΟΧΙ» που έβγα­λαν οι κάλ­πες. Τα ίδια λέει και σήμε­ρα, προ­σπα­θώ­ντας να κρα­τή­σει με ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα εγκλω­βι­σμέ­νο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κόσμο στη λογι­κή του «μικρό­τε­ρου κακού», ώστε να εξου­δε­τε­ρώ­σει τις όποιες αντι­στά­σεις στην άσκη­ση της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Το ΚΚΕ είναι η μόνη συνε­πής δύνα­μη, ικα­νή να οργα­νώ­σει τη γνή­σια λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση την επό­με­νη μέρα απέ­να­ντι σε κυβερ­νή­σεις — κεφά­λαιο — ΕΕ. Απο­τε­λεί «δυνα­τό χαρ­τί» για το λαό το γεγο­νός ότι το ΚΚΕ από θέσεις αρχής δεν στη­ρί­ζει οποια­δή­πο­τε αστι­κή κυβέρ­νη­ση, όποιο όνο­μα κι αν έχει αυτή.
Απο­τε­λεί εγγύ­η­ση ότι το Κόμ­μα θα συνε­χί­σει να είναι δύνα­μη κρού­σης στην οργά­νω­ση της λαϊ­κής πάλης για να μπουν εμπό­δια στα επό­με­να αντι­λαϊ­κά μέτρα, για να διεκ­δι­κη­θούν οι σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, και πάνω απ’ όλα ότι είναι η μονα­δι­κή δύνα­μη που μπο­ρεί να λέει στο λαό πως υπάρ­χει ελπί­δα, πως υπάρ­χει πραγ­μα­τι­κά φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος σε σύγκρου­ση με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, την εξου­σία τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο