Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από διευθυντής του «Ριζοσπάστη» στη σκύλευση νεκρών ηρώων

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Ο Διευ­θυ­ντής του Γρα­φεί­ου Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού Θανά­σης Καρ­τε­ρός με ανάρ­τη­σή του στο facebook –που ανα­δη­μο­σιεύ­τη­κε στα ΣΥΡΙ­ΖΑί­ι­κα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης- απά­ντη­σε στο πρω­το­σέ­λι­δο-αφί­σα του «Ριζο­σπά­στη» της 19–20 Γενά­ρη 2019 για τη συμ­φω­νία των Πρεσπών.

afisa kke3

Αφού λοι­πόν έκο­ψε απ’ την αφί­σα το «ΝΑΙ στη φιλία-αλλη­λεγ­γύη και κοι­νή πάλη των λαών» ο Θανά­σης Καρ­τε­ρός κατέ­λη­ξε, όπως δια­βά­ζε­τε, στο βολι­κό γι’ αυτόν και την κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα συμπέ­ρα­σμα: «Άρα, το ΚΚΕ είναι κατά του εθνι­κι­σμού. Οι εθνι­κι­στές είναι κατά της συμ­φω­νί­ας. Το ΚΚΕ όμως είναι επί­σης κατά της συμ­φω­νί­ας. Χέρι-χέρι με τους εθνικιστές».

Συμπέ­ρα­σμα, δηλα­δή, σαν τη δια­κω­μώ­δη­ση, απ’ τους μαθη­τές του γυμνα­σί­ου της μετα­βα­τι­κής ιδιό­τη­τας των μαθη­μα­τι­κών (α=β, β=γ, άρα α=γ) που λένε: Ο αστυ­νο­μι­κός είναι όργα­νο. Όργα­νο είναι το μπου­ζού­κι. Άρα ο αστυ­νο­μι­κός είναι μπουζούκι.

Βέβαια ο Θ. Καρ­τε­ρός έχει την υπο­χρέ­ω­ση να ενδύ­σει με «αρι­στε­ρό» πρό­ση­μο τη μετα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης Τσί­πρα σε όργα­νο του ΝΑΤΟ και σε μεντε­σέ των ΗΠΑ. Γι’ αυτό και το «ουδέν σχό­λιο» για το σύν­θη­μα: « ΟΧΙ στα σχέ­δια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ».

Και γι’ αυτό, από διευ­θυ­ντής του Ριζο­σπά­στη, κατα­λή­γει ακό­μα και στην αδί­στα­κτη σκύ­λευ­ση νεκρών ηρώ­ων με τη «μελαγ­χο­λι­κή υπεν­θύ­μι­ση» για την εκτέ­λε­ση της Ειρή­νης Γκί­νη (ή Μίρ­κα Γκί­νο­βα), της κομ­μου­νί­στριας «Σλα­βο­μα­κε­δό­νισ­σας» δασκά­λας στις 26/7/1946.

ΥΓ: Η φωτο­γρα­φία που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο Θ. Καρ­τε­ρός είναι σύν­θε­σή του atexnos  (Από­σπα­σμα από το Ριζο­σπά­στη πάνω, δεξιά κάτω η Μίρ­κα Γκί­νο­βα και αρι­στε­ρά το έργο του Γ. Φαρ­σα­κί­δη «Τα άσπρα λου­λού­δια) και χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στο αφιέ­ρω­μά μας για την Ειρή­νη Γκί­νη.

«Σας συγ­χαί­ρω για την κόρη που γεννήσατε»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο