Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση – παρουσίαση βιβλίων του Θανάση Ν. Καραγιάννη (16/3)

Οι Φίλοι του Μου­σεί­ου Μιχά­λη Κάσ­ση διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση στο Χώρο Ελεύ­θε­ρης Έκφρα­σης Πολι­τι­σμού, Τζι­ρο­πού­λου 15, Ν. Φάλη­ρο, τη Δευ­τέ­ρα, 16 Μαρ­τί­ου 2015, ώρα 20.00.

Α. Ομι­λία του Δρ. Θανά­ση Ν. Καρα­γιάν­νη, με θέμα: «Σχο­λι­κό Θέα­τρο και αστι­κή ιδε­ο­λο­γία κατά την περί­ο­δο 1940–1949»

Β. Παρου­σί­α­ση των βιβλί­ων του Θανά­ση Ν. Καραγιάννη:

K3a1. Ιστο­ρία της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παι­διά στην Ελλά­δα (1871–1949) και την Κύπρο (1932–1949), Εκδο­τι­κός Οίκος Αντ. Στα­μού­λη, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2012, σελ. 551

2. Κρι­τι­κή Θεά­τρου για παι­διά, Εκδό­σεις Πάρα­λος, Αθή­να 2013 (2η έκδο­ση), σελ. 226

3. Σχο­λι­κό Θέα­τρο (1871–1974). 140 πρό­λο­γοι θεα­τρι­κών έργων & σχο­λι­κών γιορ­τών, Εκδό­σεις Πάρα­λος, Αθή­να 2013, σελ. 384

από την Μαί­ρη Δημά­κη-Ζώρα, Λέκτο­ρα του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δ.Ε. του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών

Είσο­δος Ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο