Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση στην ΕΕΛ: Μελοποιημένη ποίηση Σύγχρονων Ποιητών & Λογοτεχνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 1928

Η Μου­σι­κο-Θεα­τρι­κή Ομά­δα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

⋆Η ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ⋆

Με την στή­ρι­ξη και συνερ­γα­σία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Παρου­σιά­ζει μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση Σύγ­χρο­νων Ποι­η­τών & Λογοτεχνών

Ποι­ή­μα­τά τους απαγ­γέ­λουν οι δημιουρ­γοί- ποι­η­τές. Μου­σι­κή Σύν­θε­ση: Λευ­κή Στεφανίδου-Τσίκλου

Προ­λο­γί­ζει: Ο Αντώ­νης Βαρε­λό­που­λος του Συλ­λό­γου Κων­στα­ντι­νου­πο­λι­τών και ο τ. Πρό­ε­δρος Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών κος Παύ­λος Ναθαναήλ

ΜΌΥΣΙΚΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ακα­δη­μί­ας και Γεν­να­δί­ου 8, Αθήνα
  30 Μαΐ­ου 2022, ώρα 19.00
 Είσο­δος Ελεύθερη

 

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο