Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Τουλάχιστον 50 νεκροί και 3.000 οι τραυματίες

Στους 50 ανέρ­χο­νται οι νεκροί και στους 2.750 οι τραυ­μα­τί­ες από τις εκρή­ξεις στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, σύμ­φω­να με νεό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό που ανα­κοί­νω­σε από­ψε ο υπουρ­γός Υγεί­ας του Λιβά­νου Χαμάντ Χασάν.

Την ίδια στιγ­μή εκφρά­ζε­ται ανη­συ­χία για σοβα­ρή αύξη­ση στον αριθ­μό των νεκρών καθώς πολ­λοί — σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες — είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι κάτω από τα συντρίμμια.

“Είναι μια κατα­στρο­φή με κάθε έννοια του όρου αυτού”, είπε ο Χαμάντ Χασάν ενώ πήγαι­νε να επι­σκε­φθεί τραυ­μα­τί­ες σε ένα νοσο­κο­μείο της πόλης. “Τα νοσο­κο­μεία της πρω­τεύ­ου­σας είναι όλα γεμά­τα με τραυ­μα­τί­ες”, πρό­σθε­σε, ζητώ­ντας να μετα­φερ­θούν οι υπό­λοι­ποι σε κλι­νι­κές των προαστίων.

Ο επι­κε­φα­λής της υπη­ρε­σί­ας εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας του Λιβά­νου ανέ­φε­ρε ότι οι εκρή­ξεις έγι­ναν σε μια περιο­χή όπου φυλάσ­σο­νται άκρως εκρη­κτι­κές ουσί­ες, όχι όμως εκρη­κτι­κές ύλες. Σύμ­φω­να με το εθνι­κό πρα­κτο­ρείο NNA του Λιβά­νου, η πρώ­τη έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε μια απο­θή­κη πυρο­τε­χνη­μά­των, κοντά στην οποία βρι­σκό­ταν μια άλλη όπου φυλάσ­σο­νταν φιά­λες υγραερίου.

Σύμ­φω­να με το εθνι­κό πρα­κτο­ρείο NNA του Λιβά­νου, η πρώ­τη έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε μια απο­θή­κη πυρο­τε­χνη­μά­των, κοντά στην οποία βρι­σκό­ταν μια άλλη όπου φυλάσ­σο­νταν φιά­λες υγραερίου.

Η κατα­στρο­φή είναι τερά­στια. Σχε­δόν η μισή Βηρυ­τός έχει υπο­στεί ζημιές. Για ώρες άνθρω­ποι σαστι­σμέ­νοι και σοκα­ρι­σμέ­νοι περι­φέ­ρο­νταν στους δρό­μους μέσα στα αίμα­τα ανα­ζη­τώ­ντας βοή­θεια και μια απά­ντη­ση στο τι έγινε.

Έγι­νε γνω­στό πως ένα πλοίο που βρι­σκό­ταν αρό­δο στο λιμά­νι της Βηρυ­τού φλέ­γε­ται μετά τις εκρήξεις.

Πολ­λές απο­θή­κες του λιμα­νιού έχουν κατα­στρα­φεί ολο­σχε­ρώς, ενώ το έδα­φος είναι σπαρ­μέ­νο με σπα­σμέ­να τζά­μια. Παντού υπάρ­χουν εστί­ες φωτιάς, στους δρό­μους πυρο­σβε­στι­κά και ασθενοφόρα.

Η ισχυ­ρό­τα­τη έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στις 17.11, τοπι­κή ώρα (και ώρα Ελλά­δας) και το ωστι­κό κύμα που προ­κά­λε­σε ήταν επί­σης πολύ ισχυ­ρό, ενώ ο εκκω­φα­ντι­κός ήχος έφτα­σε μέχρι την Κύπρο.

Είχε προη­γη­θεί μια μικρό­τε­ρης ισχύ­ος και πέντε λεπτά αργό­τε­ρα ανα­δύ­θη­κε μαύ­ρος και λευ­κός καπνός. Δεν είναι ακό­μα σαφές για το πως προ­κλή­θη­κε και που η αρχι­κή έκρη­ξη και για­τί ήταν τόσο ισχυ­ρή η δεύ­τε­ρη έκρηξη.

Φαί­νε­ται πως οι πρώ­τοι 10 νεκροί ήταν μια ομά­δα πυρο­σβε­στών που είχε φτά­σει στο λιμά­νι μετα­ξύ πρώ­της και δεύ­τε­ρης έκρηξης.

Ο κυβερ­νή­της της Βηρυ­τού Μαρουάν Αμπούντ είπε ότι «μια ομά­δα 10 ανθρώ­πων έφτα­σε στο σημείο. Αυτό που συνέ­βη είναι παρό­μοιο με αυτό που έγι­νε στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι. Έφτα­σαν εκεί και εξαφανίστηκαν».

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ακό­μα πως υπάρ­χουν εγκλω­βι­σμέ­νοι άνθρωποι.

Κυβερ­νή­σεις πολ­λών χωρών δήλω­σαν ετοι­μό­τη­τα να βοη­θή­σουν τον Λίβα­νο. Μετα­ξύ αυτών και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Σε ανα­κοί­νω­ση το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­φέ­ρει πως «η Ελλά­δα είναι έτοι­μη να συν­δρά­μει τις αρχές του Λιβά­νου με κάθε μέσο που έχει στη διά­θε­σή της».

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών με μήνυ­μά του στους Έλλη­νες πολί­τες που βρί­σκο­νται στον Λίβα­νο ανα­φέ­ρει πως μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με την πρε­σβεία της Ελλά­δος στα τηλέ­φω­να 00961 78990315 και 00961 81507061, καθώς και με την Μονά­δα Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, στο τηλέ­φω­νο +30210368 1730 και στο e‑mail: [email protected].

Παρά­κλη­ση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρί­σκο­νται στο Λίβα­νο επι­κοι­νω­νή­σουν με το Κέντρο Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων ή την πρε­σβεία της Κύπρου στο Λίβα­νο, απευ­θύ­νει ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τους καλεί να επι­κοι­νω­νή­σουν με το Κέντρο Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρε­σβεία της Κύπρου στο Λίβα­νο στο τηλ. +9613572139.

ekrixi biritos22 ekrixi biritos23 ekrixi biritos24 ekrixi biritos25 ekrixi biritos26

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο