Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Επιβεβαιώνουν το ρωσικό χτύπημα στους Patriot της Ουκρανίας – Αρνείται το Κίεβο

Το αμε­ρι­κα­νι­κής προ­έ­λευ­σης σύστη­μα αερά­μυ­νας που χρη­σι­μο­ποιεί η Ουκρα­νία υπέ­στη ζημιές από ρωσι­κό χτύ­πη­μα, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις δύο Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων, με την εκτί­μη­σή τους ωστό­σο να δια­φέ­ρει από εκεί­νη της Μόσχας, ότι έχει καταστραφεί.

Η Ουά­σινγ­κτον και το Κίε­βο έχουν ήδη αρχί­σει επα­φές για την επι­σκευή του συστή­μα­τος, ανα­φέ­ρει ο ένας εκ των δύο αξιω­μα­τού­χων, προ­σθέ­το­ντας ότι οι ΗΠΑ θα απο­κτή­σουν σαφέ­στε­ρη εικό­να τις επό­με­νες ημέ­ρες όταν θα έχουν περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες.

Επί­σης, η Ρωσία δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει σχε­δόν ποτέ τις ουκρα­νι­κές ανα­κοι­νώ­σεις για κατάρ­ρι­ψη πυραύ­λων και μη επαν­δρω­μέ­νων αεροσκαφών.

Από την πλευ­ρά της, η Ουκρα­νία αρνεί­ται ότι ρωσι­κός υπε­ρη­χη­τι­κός πύραυ­λος κατέ­στρε­ψε το αμε­ρι­κα­νι­κής κατα­σκευ­ής σύστη­μα αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας Patriot κατά τη διάρ­κεια αερο­πο­ρι­κής επι­δρο­μής στο Κίεβο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: efsyn.gr, Reuters

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο