Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: «Πανδημία» απολύσεων στις αερομεταφορές

Η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού, που έχει κοστί­σει τη ζωή σε πάνω από 1 εκατ. ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο, έχει προ­κα­λέ­σει παράλ­λη­λα όξυν­ση της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, αλλά και των αντι­λαϊ­κών …«αντα­να­κλα­στι­κών» του κεφα­λαί­ου σε όλες τις χώρες.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρος, που έχει πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο από την παν­δη­μία, αντι­με­τω­πί­ζει ταυ­τό­χρο­να και τις οικο­νο­μι­κές συνέ­πειες, οι οποί­ες φορ­τώ­νο­νται στους εργα­ζό­με­νους. Στις ΗΠΑ, όπως και παγκο­σμί­ως, η παν­δη­μία έχει δώσει ένα ισχυ­ρό πλήγ­μα στον κλά­δο των αερο­με­τα­φο­ρών, το οποίο, ως είθι­σται στον καπι­τα­λι­σμό, θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν οι εργαζόμενοι.

Χθες, η διοί­κη­ση της αερο­πο­ρι­κής εται­ρεί­ας «United Airlines» επι­βε­βαί­ω­σε ότι αρχί­ζει να απο­λύ­ει περί­που 13.000 από τους εργα­ζο­μέ­νους της, επι­κα­λού­με­νη την έλλει­ψη συμ­φω­νί­ας στο αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο για την επι­μή­κυν­ση της στή­ρι­ξης του δημο­σί­ου στις επι­χει­ρή­σεις του τομέα των αερο­με­τα­φο­ρών, εκβιά­ζο­ντας ουσια­στι­κά για επι­πλέ­ον «ζεστό χρή­μα» από τον ομο­σπον­δια­κό προϋπολογισμό.

Το ίδιο ακρι­βώς δηλα­δή που έκα­νε λίγες ώρες νωρί­τε­ρα και η «American Airlines», η οποία γνω­στο­ποί­η­σε πως θα απο­λύ­σει 19.000 εργα­ζο­μέ­νους της, αν Δημο­κρα­τι­κοί και Ρεπου­μπλι­κά­νοι δεν κατα­λή­ξουν σε συμ­βι­βα­σμό «τις προ­σε­χείς ημέρες».

Τα δάνεια που χορη­γή­θη­καν από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών των ΗΠΑ σε επτά εται­ρεί­ες, συνο­λι­κού ύψους 25 δισεκ. δολα­ρί­ων, δεν άλλα­ξαν τα δεδο­μέ­να: τα χρή­μα­τα αυτά προ­ο­ρί­ζο­νται για την κάλυ­ψη τρε­χου­σών δαπα­νών, όχι για μισθοδοσία.

Οι εται­ρεί­ες του τομέα ήδη έχουν περι­κό­ψει προ­σω­πι­κό μέσω προ­γραμ­μά­των εθε­λου­σί­ας εξό­δου, πρό­ω­ρων συντα­ξιο­δο­τή­σε­ων και αδειών άνευ απο­δο­χών, όπως συνέ­βη με πάνω από 40.000 εργα­ζό­με­νους στην Delta Airlines, ενώ η Southwest έχει απο­λύ­σει, προ­σω­ρι­νά ή μόνι­μα, το 27% των υπαλ­λή­λων της.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τομέ­ας των αερο­με­τα­φο­ρών όπου οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν τα σπα­σμέ­να της παν­δη­μί­ας. Η Disney, για, παρά­δειγ­μα ανα­κοί­νω­σε προ­χθές ότι απο­λύ­ει 28.000 υπαλ­λή­λους της. 

Το κέντρο μελε­τών Economic Policy Institute υπο­λο­γί­ζει ότι χωρίς βοή­θεια από το ομο­σπον­δια­κό κρά­τος, 5,3 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι μπο­ρεί να έχουν απο­λυ­θεί ως τα τέλη του 2021 από τον δημό­σιο τομέα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο