Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλό βόλι — Τι σημαίνει η φράση ευχή στον ψηφοφόρο

Καλό βόλι: Από το 1864 και για αρκε­τά χρό­νια οι Έλλη­νες ψηφο­φό­ροι δεν χρη­σι­μο­ποιού­σαν ψηφο­δέλ­τια, για να εκλέ­ξουν τους αντι­προ­σώ­πους τους, αλλά «σφαι­ρί­δια», δηλα­δή μικρές σφαί­ρες από μολύβι.

Στις πρώ­τες εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες του νεο­ελ­λη­νι­κού κρά­τους, που γίνο­νταν με σφαι­ρί­δια, οι κάλ­πες ήταν ορθο­γώ­νια μεταλ­λι­κά κου­τιά. Υπήρ­χε μία κάλ­πη για τον κάθε υποψήφιο.
Εσω­τε­ρι­κά, η κάλ­πη ήταν χωρι­σμέ­νη στα δύο. Στο δεξιό μέρος, που είχε χρώ­μα λευ­κό, ήταν το Ναι· στο αρι­στε­ρό, που είχε χρώ­μα μαύ­ρο, το Όχι.

Μπρο­στά η κάλ­πη είχε έναν σωλή­να, που μέσα έβα­ζε ο ψηφο­φό­ρος το χέρι του και έρι­χνε το σφαι­ρί­διο, δεξιά αν ήθε­λε να υπερ­ψη­φί­σει τον υπο­ψή­φιο και αρι­στε­ρά αν ήθε­λε να τον κατα­ψη­φί­σει, χωρίς να φανε­ρώ­νε­ται η προ­τί­μη­σή του.

Εξ ου και η ευχή «καλό βόλι»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο