Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατέθεσε τροπολογία για τη μονιμοποίηση όλων των 5ετών, 7ετών και των εποχικών πυροσβεστών

Τη μονι­μο­ποί­η­ση όλων των 5ετών, 7ετών και των επο­χι­κών πυρο­σβε­στών, προ­βλέ­πει η τρο­πο­λο­γία που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στο σχέ­διο νόμου του Υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας με τίτλο: «Δια­τά­ξεις για την απλο­ποί­η­ση της περι­βαλ­λο­ντι­κής αδειο­δό­τη­σης, θέσπι­ση πλαι­σί­ου για την ανά­πτυ­ξη των Υπε­ρά­κτιων Αιο­λι­κών Πάρ­κων, την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής κρί­σης, την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και λοι­πές διατάξεις».

Στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση αναφέρεται:

«Οι μεγά­λες κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες, χιο­νο­πτώ­σεις, που εκδη­λώ­θη­καν και την περ­σι­νή χρο­νιά είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την απώ­λεια περιου­σιών, καλ­λιερ­γειών και μιας ανθρώ­πι­νης ζωής. Τα πιο πάνω κατα­στρο­φι­κά φαι­νό­με­να συνε­χί­στη­καν και τη φετι­νή χρο­νιά, ενώ βρι­σκό­μα­στε ακό­μη στο μέσο της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου. Οι τρα­γι­κές συνέ­πειες των πιο πάνω κατα­στά­σε­ων κατα­δει­κνύ­ουν με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο ότι όλοι οι πυρο­σβέ­στες 5ετούς και 7ετους υπο­χρέ­ω­σης και όλοι οι επο­χι­κοί πυρο­σβέ­στες που υπη­ρε­τούν στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα είναι άκρως απα­ραί­τη­τοι και πρέ­πει να εργά­ζο­νται σε μόνι­μη και στα­θε­ρή βάση για να καλύ­ψουν ένα μέρος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων που υπάρ­χουν σε προ­σω­πι­κό, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες να αντα­πε­ξέλ­θουν απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα στα επι­χει­ρη­σια­κά συμ­βά­ντα που προ­κύ­πτουν καθ΄ όλη την διάρ­κεια του έτους (αντι­με­τώ­πι­ση πυρ­κα­γιών, δια­σώ­σεις — παρο­χές βοή­θειας κατά την διάρ­κεια πλημ­μυ­ρών, σει­σμών και άλλων καταστροφών).

Στα πλαί­σια αυτά απο­δει­κνύ­ε­ται πόσο λαν­θα­σμέ­νη ήταν η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να απορ­ρί­ψει σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία που κατα­θέ­σα­με τον Οκτώ­βριο του περα­σμέ­νου έτους, την οποία επα­να­κα­τα­θέ­του­με και η οποία επι­βάλ­λε­ται έστω και τώρα να γίνει απο­δε­κτή από την κυβέρνηση.»

Ακο­λου­θεί το κείμενο:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέ­διο νόμου του Υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας: «Δια­τά­ξεις για την απλο­ποί­η­ση της περι­βαλ­λο­ντι­κής αδειο­δό­τη­σης, θέσπι­ση πλαι­σί­ου για την ανά­πτυ­ξη των Υπε­ρά­κτιων Αιο­λι­κών Πάρ­κων, την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής κρί­σης, την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και λοι­πές διατάξεις».

Στο τέλος του άρθρου 15 του νόμου 3938/2011 (Α΄61) προ­στί­θε­ται μετα­βα­τι­κή διά­τα­ξη ως εξής:

Οι πυρο­σβέ­στες πεντα­ε­τούς και επτα­ε­τούς θητεί­ας και οι πυρο­σβέ­στες επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης με σχέ­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου, που υπη­ρε­τούν στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα κατά την δημο­σί­ευ­ση του παρό­ντος, εντάσ­σο­νται αυτο­δι­καί­ως στο μόνι­μο πυρο­σβε­στι­κό προ­σω­πι­κό χωρίς να απαι­τεί­ται νέα κρίση.

Οι εντασ­σό­με­νοι έχουν τα ίδια δικαιώ­μα­τα και υπο­χρε­ώ­σεις των μονί­μων πυρο­σβε­στών όπως προ­βλέ­πο­νται από τους υπη­ρε­σια­κούς κανο­νι­σμούς του Σώμα­τος και κατα­λαμ­βά­νουν οργα­νι­κές θέσεις, οι οποί­ες συνι­στώ­νται με προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα που εκδί­δε­ται με πρό­τα­ση των αρμό­διων Υπουρ­γών, με ταυ­τό­χρο­νη κατάρ­γη­ση ισά­ριθ­μων οργα­νι­κών θέσε­ων της ειδι­κής κατη­γο­ρί­ας πυρο­σβε­στών πεντα­ε­τούς θητείας.

Με όμοιο διά­ταγ­μα απο­νέ­με­ται ο βαθ­μός του πυρο­σβέ­στη και ρυθ­μί­ζε­ται κάθε λεπτο­μέ­ρεια για την εφαρ­μο­γή των προη­γού­με­νων εδα­φί­ων σε σχέ­ση με την επε­τη­ρί­δα και τις βαθ­μο­λο­γι­κές προαγωγές.

Σε περί­πτω­ση που για οποιον­δή­πο­τε από τους ανω­τέ­ρω υπαλ­λή­λους, δια­πι­στω­θεί η ύπαρ­ξη κωλύ­μα­τος που καθι­στά αδύ­να­τη την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πρό­σλη­ψης του στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, τότε ο υπάλ­λη­λος αυτός εντάσ­σε­ται αυτο­δι­καί­ως στο μόνι­μο προ­σω­πι­κό της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας στον τομέα της πρό­λη­ψης, φύλα­ξης και προ­στα­σί­ας των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των ή στους τομείς υπη­ρε­σιών αρμο­διό­τη­τας της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας που έχουν ως αντι­κεί­με­νο την αντι­με­τώ­πι­ση των έκτα­κτων κατα­στά­σε­ων που προ­κύ­πτουν από κατα­στρο­φές εξαι­τί­ας πλημ­μυ­ρών, χιο­νο­πτώ­σε­ων, σει­σμι­κών δονή­σε­ων κ.ο.κ.

Με την παρού­σα καταρ­γού­νται τα Προ­ε­δρι­κά Δια­τάγ­μα­τα 36/2019 και 38/2020 και όλες οι σχε­τι­κές δια­τά­ξεις του νόμου 3938/2011 που ρυθ­μί­ζουν δια­φο­ρε­τι­κά τα εν λόγω θέματα.

Η ισχύς της παρού­σας αρχί­ζει από τη δημο­σί­ευ­σή της.»

Αθή­να, 26 Ιου­λί­ου 2022

Οι προ­τεί­νο­ντες βουλευτές

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο