Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: εκεί που οι εκλογές δεν είναι της πλάκας

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Στις 24 Απρί­λη 2015 στην Κού­βα διε­ξά­γο­νται οι τοπι­κές εκλο­γές, οι οποί­ες γίνο­νται κάθε 2,5 χρό­νια. Υπάρ­χουν και στη χώρα μας αυτοί που χαμο­γε­λούν ειρω­νι­κά στο άκου­σμα τέτοιων ειδή­σε­ων, ακό­μα και σήμε­ρα που το πολι­τι­κό σύστη­μα και ο κοι­νο­βου­λευ­τι­σμός τους, βιώ­νει τον από­λυ­το εκφυ­λι­σμό διεκ­πε­ραιώ­νο­ντας τις λογι­στι­κές εργα­σί­ες των δανει­στών και λοι­πών εταί­ρων. Ας τους αφή­σου­με να το γλε­ντή­σουν, και ας προ­σπα­θή­σου­με να προ­σεγ­γί­σου­με την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία μιας χώρας που δεν είναι της πλά­κας και οι άνθρω­ποι εκεί δεν ψηφί­ζουν για πλάκα.

Οι τοπι­κές εκλο­γές στην Κού­βα είναι μια σοβα­ρή δια­δι­κα­σία, καθώς τα τοπι­κά Λαϊ­κά Συμ­βού­λια θεω­ρού­νται και είναι, το κύτ­τα­ρο της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας. Το Λαϊ­κό Συμ­βού­λιο (της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας), είναι υπο­διαί­ρε­ση του Δήμου με βάση τον αριθ­μό των κατοί­κων. Ένας Δήμος έχει πολ­λά Λαϊ­κά Συμ­βού­λια, ένα σε κάθε γει­το­νιά, και το αντί­στοι­χο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας, που εκλέ­γε­ται με την ίδια διαδικασία.

Στις 24 Φλε­βά­ρη ξεκί­νη­σε η εκλο­γι­κή καμπά­νια με τη δια­δι­κα­σία της επι­λο­γής των υπο­ψη­φί­ων. Στην Κού­βα δεν κατε­βαί­νουν κόμ­μα­τα αλλά πρό­σω­πα στις εκλο­γές, ούτε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα υπο­δει­κνύ­ει υποψήφιους.

Στις 25 Μάρ­τη θα ολο­κλη­ρω­θεί αυτή η δια­δι­κα­σία της επι­λο­γής των υπο­ψη­φί­ων μέσα από 46.344 λαϊ­κές συνε­λεύ­σεις γει­το­νιάς, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χουν, συζη­τούν και επι­λέ­γουν τους υπο­ψή­φιους, όλοι οι κου­βα­νοί που έχουν συμπλη­ρώ­σει τα 16 χρόνια.

Για κάθε θέση επι­λέ­γο­νται 2–8 υπο­ψή­φιοι, οι οποί­οι για να εκλε­γούν θα πρέ­πει να συγκε­ντρώ­σουν την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία των ψηφο­φό­ρων στις εκλο­γές που θα ακολουθήσουν.

Ο κάθε ψηφο­φό­ρος έχει το δικαί­ω­μα να προ­τεί­νει υπο­ψή­φιο στη λαϊ­κή συνέ­λευ­ση, η οποία απο­φα­σί­ζει τις υπο­ψη­φιό­τη­τες που θα συγκρο­τή­σουν το ψηφο­δέλ­τιο. Η ψηφο­φο­ρία είναι μυστι­κή, η κατα­μέ­τρη­ση των ψηφο­δελ­τί­ων γίνε­ται δημό­σια, και η συμ­με­το­χή στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία είναι ισό­τι­μη και δωρε­άν. Την επο­πτεία της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας έχει η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή, με αντί­στοι­χα όργα­να σε όλα τα επί­πε­δα. Την ευθύ­νη της (στη δική μας γλώσ­σα) “ισό­τι­μης προ­βο­λής”, δηλα­δή, της γνω­στο­ποί­η­σης των υπο­ψη­φί­ων την έχουν οι αντί­στοι­χες εφο­ρευ­τι­κές επιτροπές.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ. ΚΟΥΒΑ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.
ΚΟΥΒΑ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

Αν αυτή η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία μοιά­ζει ίσως λίγο “μονό­το­νη”, ας δού­με κάποια στοι­χεία παντε­λώς ξένα στο δικό μας κοινοβουλευτισμό.

- Ένας υπο­ψή­φιος στις τοπι­κές εκλο­γές στην Κού­βα, όχι μόνο δεν επι­τρέ­πε­ται αλλά και δε χρειά­ζε­ται να ξοδέ­ψει χρή­μα­τα για να εκλε­γεί, αφού τον επι­λέ­γουν κατ’ αρχή για υπο­ψή­φιο οι συμπο­λί­τες του μέσα από τις λαϊ­κές συνε­λεύ­σεις, και τον εκλέ­γουν ή όχι με μυστι­κή ψηφοφορία.

- Ένας υπο­ψή­φιος που εκλέ­γε­ται σε ένα δημό­σιο αξί­ω­μα που θα χρεια­στεί να απα­σχο­λη­θεί “επαγ­γελ­μα­τι­κά” σε αυτό, δια­τη­ρεί το μισθο­λο­γι­κό καθε­στώς της δου­λειάς που έκα­νε πριν. Πλη­ρώ­νε­ται δηλα­δή κάθε μήνα, π.χ από το εργο­στά­σιο, δια­τη­ρεί όλα τα μισθο­λο­γι­κά, συντα­ξιο­δο­τι­κά κ.α δικαιώ­μα­τα, και αν δεν επα­νε­κλε­γεί (το τελευ­ταίο Συνέ­δριο απο­φά­σι­σε τις 2 θητεί­ες) επι­στρέ­φει στην παλιά του δουλειά.

- Κάθε εκλεγ­μέ­νος σε δημό­σιο αξί­ω­μα, υπο­χρε­ώ­νε­ται από το νόμο (με ποι­νή έκπτω­σης από το αξί­ω­μα) να οργα­νώ­σει κάθε 6 μήνες δημό­σιο απο­λο­γι­σμό στο Σώμα που τον εξέ­λε­ξε (λαϊ­κή συνέ­λευ­ση). Προ­βλέ­πε­ται δια­δι­κα­σία ανά­κλη­σής του, τόσο σε αυτήν την απο­λο­γι­στι­κή δια­δι­κα­σία, όσο και πριν ή μετά από αυτήν, αν προ­κύ­ψει λόγος.

Ας σημειώ­σου­με εδώ, ότι μιλά­με για το κομ­μά­τι της εδα­φι­κής συγκρό­τη­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας στο κατώ­τε­ρο και πιο άμε­σο επί­πε­δό της. Η διευ­κρί­νι­ση αυτή είναι ανα­γκαία, για­τί υπάρ­χει και το παρα­γω­γι­κό κομ­μά­τι συγκρό­τη­σής της, που είναι επί­σης σοβα­ρό και πολύ ενδιαφέρον.

Η αίσθη­ση που έχεις στην Κού­βα, είναι ότι όλοι διαρ­κώς, κάπου συμ­με­τέ­χουν και συζη­τούν και αυτό ορι­σμέ­νοι το θεω­ρούν παρά­γο­ντα γραφειοκρατισμού.

Όμως, αν σκε­φτεί κανείς ότι οι μαζι­κές και κοι­νω­νι­κές οργα­νώ­σεις, έχουν μέχρι και δικαί­ω­μα βέτο σε νόμο που τις αφο­ρά, η συμ­με­το­χή και η συζή­τη­ση έχει άμε­σο υλι­κό ενδια­φέ­ρον, καθώς συμ­με­τέ­χεις και απο­φα­σί­ζεις για πράγ­μα­τα που αφο­ρούν την ζωή σου. Και αυτό δεν είναι καθό­λου θεω­ρη­τι­κό, έχει συμ­βεί π.χ, να μην πάνε δια­τά­ξεις κάποιου εκπαι­δευ­τι­κού νόμου στη Λαϊ­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, επει­δή δια­φώ­νη­σε η FEU (Ένω­ση Φοιτητών).

Και όταν λέμε συμ­με­το­χή των μαζι­κών και λαϊ­κών οργα­νώ­σε­ων, δεν μιλά­με για συνε­δριά­σεις κάποιων Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων. Μιλά­με για μαζι­κές δια­δι­κα­σί­ες, που συμ­με­τέ­χουν τα εκα­τομ­μύ­ρια μέλη αυτών των οργανώσεων.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η πολύ­μη­νη συζή­τη­ση για την επι­και­ρο­ποί­η­ση του βασι­κού εργα­τι­κού νόμου, όπου συζή­τη­σαν για μήνες εκα­τομ­μύ­ρια σε όλους τους χώρους δου­λειάς, και η συζή­τη­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε στο Συνέ­δριο των Συν­δι­κά­των ( CTC ).

Αυτά γίνο­νται σε αυτό το νησά­κι σε πεί­σμα (του τέλους) της ιστο­ρί­ας. Μέσα από φωτιά και τσε­κού­ρι, και μέσα σε αυτά τα (φαι­νο­με­νι­κά) μικρά και καθη­με­ρι­νά, δια­μορ­φώ­νε­ται ο Νέος Άνθρω­πος και παρα­μέ­νει ανοι­χτό το παρα­θυ­ρά­κι προς τη Νέα Κοινωνία.

Αξί­ζει τον κόπο …

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο