Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα — Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης: «τα μάτια και τα αυτιά της Επανάστασης»

Επι­μέ­λεια: Ομά­δα ¡H.lV.S!

cuba3Οι Επι­τρο­πές Υπε­ρά­σπι­σης της Επα­νά­στα­σης [CDR] ολο­κλη­ρώ­νουν τις λεπτο­μέ­ρειες για το 9ο. Συνέ­δριο που θα γίνει από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμ­βρί­ου.  Θα συμ­με­τά­σχουν 480 εκπρό­σω­ποι από όλη τη χώρα που έχουν ήδη εκλε­γεί και μαζί 90 προσκεκλημένοι.

Σύμ­φω­να με τον Carlos Rafael Martinez, γενι­κό συντο­νι­στή της οργά­νω­σης, οι συμ­με­τέ­χο­ντες φτά­νουν στην πρω­τεύ­ου­σα στις 25 του ίδιου μήνα, και από το πρωί της 26ης, θα χωρι­στούν τρεις επι­τρο­πές εργασίας.

Η 1η από αυτές θα ασχο­λη­θεί με την εσω­τε­ρι­κή λει­τουρ­γία των επι­τρο­πών και την πολι­τι­κή των στε­λε­χών, η 2η με το ιδε­ο­λο­γι­κό μέτω­πο και τη στή­ρι­ξη στα μέτρα στο οικο­νο­μι­κό πεδίο, ενώ η 3η θα εστιά­σει τη συζή­τη­σή του στην εκπλή­ρω­ση και την ενί­σχυ­ση των θεμε­λιω­δών καθη­κό­ντων της οργάνωσης.

Ο Martinez εξή­γη­σε ότι στις 27 θα συνε­δριά­σουν σε ολο­μέ­λεια, στην οποία θα παρου­σια­στούν τα απο­τε­λέ­σμα­τα κάθε μιας από τις ομά­δες εργα­σί­ας, και στις 28, που συμπί­πτει με την 58η επέ­τειο των CDR, θα είναι η τελε­τή λήξης, καθώς και την απαρ­χή για την 60χρονα.

cuba4

Από την άλλη, ο αντι­πρό­ε­δρος Orestes Llanes Mestre, υπεν­θύ­μι­σε ότι η όλη δια­δι­κα­σία έχει για το 9ο Συνέ­δριο, ξεκί­νη­σε πριν από σχε­δόν δύο χρό­νια μέσα από μια μεγά­λη λαϊ­κή δια­δι­κα­σία με 167 μεγά­λες συνε­λεύ­σεις σε δημο­τι­κό επί­πε­δο (σε όλους τους δήμους εκτός από έναν ‑το δήμο Morón, στο Ciego de Avila) και 15 λαϊ­κές μαζώ­ξεις σε επί­πε­δο επαρ­χί­ας με συμ­με­το­χή παρα­πά­νω από 90%.

Πρό­σθε­σε επί­σης ότι προ­σφέρ­θη­καν περισ­σό­τε­ροι από 100 000 νέοι [cederistas]-μέλη των επα­να­στα­τι­κών επι­τρο­πών για να στη­ρί­ξουν δρά­σεις σε όλη τη χώρα, προς τιμή του συνέ­δριου όπως στη γεωρ­γία, στην εθε­λο­ντι­κή αιμο­δο­σία και την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών που προ­κλή­θη­καν από τον τυφώ­να Irma και πολ­λών ακόμη.

Οι Επι­τρο­πές για την υπε­ρά­σπι­ση της επα­νά­στα­σης (ισπα­νι­κά: Comités de Defensa de la Revolución ), είναι ένα δίκτυο επι­τρο­πών γει­το­νιάς που αγκα­λιά­ζει όλη την Κούβα.

Οι οργα­νώ­σεις, είναι «τα μάτια και τα αυτιά της Επα­νά­στα­σης», και από το 1960 αγρυ­πνούν ενά­ντια σε κάθε αντε­πα­να­στα­τι­κή δραστηριότητα.

Είναι κυρί­ως νέοι και από το 2010, υπο­λο­γί­ζε­ται ότι 8,4 εκα­τομ­μύ­ρια Κου­βα­νοί (επί 11,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων) γρά­φτη­καν μέλη στις CDR.

Αυτή η πολι­το­φυ­λα­κή ‑που ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρεί ‑σε περί­πτω­ση ανά­γκης να εξο­πλι­στεί (όπως έγι­νε με την περί­πτω­ση του κόλ­που των χοί­ρων, αλλά και μετά, με τις προ­βο­κά­τσιες και τη δολο­φο­νία του Camilo Cienfuegos) δημιουρ­γή­θη­κε από τον Φιντέλ στις 28 Σεπτεμ­βρί­ου 1960, μετά την Επα­νά­στα­ση του 1959, που ανέ­τρε­ψε το Batista.

Ο Φιντέλ ήταν που τις ανέ­δει­ξε σε «συλ­λο­γι­κό σύστη­μα επα­να­στα­τι­κής επαγρύπνησης

Σύν­θη­μα των CDR είναι, “¡En cada barrio , Revolución!” (“Σε κάθε γει­το­νιά, Επανάσταση!”).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο