Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιγκέλ Ντίας Κανέλ: Η Βενεζουέλα μπορεί πάντα να υπολογίζει στην Κούβα

Ο Πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντί­ας Κανέλ Μπερ­μού­δες, απα­ντώ­ντας στο ευχα­ρι­στή­ριο μήνυ­μα του ομο­λό­γου του Νικό­λας Μαδού­ρο για την από­φα­ση του νησιού να περι­θάλ­ψει παι­διά από την νοτιο­α­με­ρι­κα­νι­κή χώρα, δήλω­σε με μήνυ­μά του στο τουί­τερ ότι η Βενε­ζου­έ­λα μπο­ρεί πάντα να υπο­λο­γί­ζει στην βοή­θεια της Κού­βας.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez @DiazCanelB Presidente @NicolasMaduro, es nuestro deber. #Venezuela siempre puede contar con #Cuba. #SomosCuba #SomosContinuidad. Maduro agradece a Cuba por atender a niños venezolanos enfermos http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/02/maduro-agradece-a-cuba-por-atender-a-ninos-venezolanos-enfermos/#.XPPtqHqunmU.twitter …  18:42 — 2 jun. 2019

Maduro agradece a Cuba por atender a niños venezolanos enfermos  El Gobierno de Cuba ofreció apoyo médico y coordinó la atención de cuatro niños venezolanos, cuya recuperación se vio afectada por las sanciones financieras de Estados Unidos, informó el presid  … cubadebate.cu

2.298 personas están hablando de esto

tweeterΟ Μαδού­ρο ανέ­φε­ρε ότι η Κού­βα προ­σέ­φε­ρε ιατρι­κή βοή­θεια και συντο­νί­ζει την περί­θαλ­ψη τεσ­σά­ρων παι­διών, των οποί­ων η ανάρ­ρω­ση επη­ρε­ά­ζε­ται από τις οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις των ΗΠΑ.

Ευχα­ρί­στη­σε επί­σης για την αλλη­λεγ­γύη του λαού και των αρχών της Κού­βας στη διά­σω­ση της ζωής των πολι­τών της Βενε­ζου­έ­λας, ενώ δια­βε­βαί­ω­σε ότι το κρά­τος εργά­ζε­ται σκλη­ρά για να αντι­με­τω­πί­σει τις δυσκο­λί­ες και να εξα­σφα­λί­σει την παρο­χή εξει­δι­κευ­μέ­νης ιατρι­κής φροντίδας.

Οι κυρώ­σεις κατά της Πετρε­λαϊ­κής Εται­ρεί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, το εμπάρ­γκο στην θυγα­τρι­κή της CITGO στο έδα­φος των ΗΠΑ και ο απο­κλει­σμός των (συναλ­λαγ­μα­τι­κών) απο­θε­μά­των της Βενε­ζου­έ­λας στις διε­θνείς τρά­πε­ζες, εμπο­δί­ζουν τα χρη­μα­το­δο­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και την αγο­ρά φαρ­μά­κων.

Πηγή: www.radioreloj.cu

συζήτηση 11 Ιουνίου

Την Τρί­τη, 11 Ιου­νί­ου 2019, 7:00–9:30 μμ. Ερμού 136, — Αίθου­σα Αρχαιο­λό­γων, Θησείο (πλη­σί­ον σταθ­μού ΗΣΑΠ) γίνε­ται εκδή­λω­ση, όπου  θα χαι­ρε­τί­σουν οι πρέ­σβεις της Κού­βας και της Βενε­ζου­έ­λας & θα προ­βλη­θεί βίντεο από την πρό­σφα­τη μπρι­γά­δα στην Κούβα


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο