Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νάκμπα: Το μόνο που θέλουν οι Παλαιστίνιοι είναι να εξέλθουν από τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή…

Παρά τις εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ες δεκά­δων Παλαι­στι­νί­ων η Μεγά­λη Πορεία Επι­στρο­φής συνε­χί­ζε­ται. Ξεκί­νη­σε στις 30 Μαρ­τί­ου, «Ημέ­ρα Γης», ημέ­ρα κατά την οποία ‑το 1976- έξι δια­δη­λω­τές έχα­σαν τη ζωή τους από πυρά των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας, ενώ δια­δή­λω­ναν κατά της κατά­σχε­σης γης από τις ισραη­λι­νές δυνάμεις.

Η δια­μαρ­τυ­ρία ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα 15 Μαΐ­ου, ημέ­ρα την οποία οι Παλαι­στί­νιοι απο­κα­λούν Νάκ­μπα (κατα­στρο­φή) και η οποία σημα­το­δο­τεί τον εκτο­πι­σμό εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων Παλαι­στι­νί­ων την περί­ο­δο των συγκρού­σε­ων του 1948, κατά την ίδρυ­ση του Κρά­τους του Ισραήλ.

Φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια από τη μέρα της Νάκ­μπα, όταν μετά την επί­θε­ση του Ισρα­ήλ, κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς 415 Παλαι­στι­νια­κά χωριά, σκο­τώ­θη­καν πάνω από 10.000 παλαι­στί­νιοι και δεκά­δες χιλιά­δες τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ 760.000 παλαι­στί­νιοι εκτο­πί­στη­καν δια της βίας από την πατρί­δα τους για να κατα­λή­ξουν πρό­σφυ­γες στις γύρω περιοχές.

Η Λωρί­δα της Γάζας βρί­σκε­ται σε ισραη­λι­νό απο­κλει­σμό από εδά­φους, αέρος και θαλάσ­σης εδώ και περισ­σό­τε­ρο από μια δεκα­ε­τία. Περί­που το 80% του πλη­θυ­σμού της εξαρ­τά­ται από ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια.

Ο φρά­κτης που έχει τοπο­θε­τή­σει (αυθαί­ρε­τα και κατά παρά­βα­ση του διε­θνούς δικαί­ου) το Ισρα­ήλ, για να οριο­θε­τή­σει τα «σύνο­ρα» με τη Γάζα.

Οι Παλαι­στί­νιοι χρειά­ζο­νται άδεια από το στρα­τό του Ισρα­ήλ για να μπουν και να βγουν από τη Γάζα. Έχει χαρα­κτη­ρι­στεί η μεγα­λύ­τε­ρη ανοι­χτή φυλα­κή του κόσμου.

Όσο κι αν το Ισρα­ήλ προ­σπα­θεί να αρνη­θεί ή να δικαιο­λο­γή­σει την Νάκ­μπα,  οι Παλαι­στί­νιοι παρα­μέ­νουν στα­θε­ροί στην επι­θυ­μία τους να ζήσουν στην ελευ­θε­ρία, την ισό­τη­τα και την αξιο­πρέ­πεια. Καμία μπουλ­ντό­ζα, κανέ­νας φρά­κτης δεν μπο­ρεί να δια­γρά­ψει τη συνεί­δη­ση και την ταυ­τό­τη­τα ενός ολό­κλη­ρου λαού

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο