Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Λεωνίδας Καβάκος με την ΚΟΑ, στο Αγρίνιο και την Πάτρα

O κορυ­φαί­ος μου­σι­κός Λεω­νί­δας Καβά­κος, συμπράτ­τει κι εφέ­τος με την Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών (ΚΟΑ) κι επι­στρέ­φει ως σολίστ και ως αρχι­μου­σι­κός στο πόντιουμ της ορχή­στρας, για τέσ­σε­ρις συναυ­λί­ες, ξεκι­νώ­ντας από το Αγρί­νιο και την Πάτρα, στις 13 και 14 Ιανουα­ρί­ου, αντίστοιχα.

Ο διε­θνής Έλλη­νας μου­σι­κός παρα­χω­ρεί την αμοι­βή του, εν μέρει υπέρ των ανα­γκών της ΚΟΑ και εν μέρει για φιλαν­θρω­πι­κές ανάγκες.

Η πρώ­τη συναυ­λία, στις 13/1, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με τη στή­ρι­ξη του Δήμου Αγρι­νί­ου και του Δημο­τι­κού Θεά­τρου, στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Αγρι­νί­ου, υπέρ των ανα­γκών τοπι­κών φιλαν­θρω­πι­κών πρω­το­βου­λιών, ενώ την Κυρια­κή, 14/1, η Ορχή­στρα θα φιλο­ξε­νη­θεί, με την αρω­γή του πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, στο Συνε­δρια­κό και Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του εκπαι­δευ­τι­κού ιδρύματος.

Μέρος των εσό­δων της συναυ­λί­ας στην Πάτρα θα δια­τε­θούν για τη στή­ρι­ξη της Λέσχης Φίλων της Κλα­σι­κής Μου­σι­κής Πατρών, φορέα με ιστο­ρία στην έμπρα­κτη στή­ρι­ξη Ελλή­νων καλλιτεχνών.

Τα έργα που θα ερμη­νεύ­σει, είναι το κον­τσέρ­το για βιο­λί και ορχή­στρα αρ.4 σε ρε μεί­ζο­να του Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ, οι Ουγ­γρι­κές Εικό­νες, Sz. 97 του Μπέ­λα Μπάρ­τοκ, η Συμ­φω­νία αρ. 7 σε ρε ελάσ­σο­να, έργο 70 του Αντο­νίν Ντβόρζακ.
«Όλα ξεκί­νη­σαν από μια συμ­φω­νία μετα­ξύ μου­σι­κών» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της ΚΟΑ για τη σύμπρα­ξη του Λεω­νί­δα Καβά­κου με την Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών, που συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρονιά.

«Από την πρω­το­βου­λία των μελών της Κρα­τι­κής Ορχή­στρας Αθη­νών, οι οποί­οι είχαν την ιδέα να προ­τεί­νουν στον διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο βιο­λι­στή Λεω­νί­δα Καβά­κο να συμπρά­ξει με την Ορχή­στρα. Η συγκυ­ρία ήταν ευτυ­χής και η πρό­τα­ση έγι­νε δεκτή με διά­θε­ση προ­σφο­ράς μου­σι­κής για “καλό σκο­πό”, αλλά και προ­σφο­ράς στην ίδια τη μου­σι­κή, από τον τιμη­μέ­νο με κορυ­φαί­ες δια­κρί­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων και το “Artist of the Year” της Gramophone το 2014 και το Leonie Sonning Music Prize το 2017, Λεω­νί­δα Καβά­κο. Κάπως έτσι, λοι­πόν» συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση «μπή­κε ο σπό­ρος της αλη­σμό­νη­της συναυ­λί­ας στο Μέγα­ρο Χορού Καλα­μά­τας στις 14 Οκτω­βρί­ου 2016 με τον Λεω­νί­δα Καβά­κο στο ρόλο του αρχι­μου­σι­κού αλλά και του σολίστ. Σπό­ρος, που έδω­σε καρ­πούς ζηλευ­τούς. Ξεκι­νώ­ντας, από την αξέ­χα­στη ερμη­νευ­τι­κά και συγκι­νη­σια­κά βρα­διά. Συνε­χί­ζο­ντας, με την παρα­χώ­ρη­ση της αμοι­βής του Λεω­νί­δα Καβά­κου υπέρ των μεγά­λων ανα­γκών της Ορχή­στρας μας (συγκε­κρι­μέ­να για την αντι­κα­τά­στα­ση του κοντρα­μπά­σου του Α’ Κορυ­φαί­ου) και κατα­λή­γο­ντας στο ότι τα έσο­δα της συναυ­λί­ας παρα­χω­ρή­θη­καν για τη στή­ρι­ξη της Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής του Νοσο­κο­μεί­ου της Καλαμάτας».

Σάβ­βα­το 13 Ιανουα­ρί­ου 2018, ώρα 20.30

Δημο­τι­κό Περι­φε­ρεια­κό Θέα­τρο Αγρινίου

Γενι­κή Είσο­δος: 22ευρώ — Φοι­τη­τι­κό 20ευρώ

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων από τις 3 Ιανουα­ρί­ου στο Ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Κυρια­κή 14 Ιανουα­ρί­ου 2018, ώρα 20.30

Συνε­δρια­κό και Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών,

Γενι­κή Είσο­δος: 30ευρώ — Φοι­τη­τι­κό 25 ευρώ

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων από τις 3 Ιανουα­ρί­ου 2018 στο Βιβλιο­πω­λείο “Το Δόντι”, Φιλο­ποί­με­νος 36–42 και στα Οπτι­κά Καρα­μού­ζης, Μαι­ζώ­νος 92.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο