Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ — Β. Σίμος: Από αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για την επανεκλογή!

Στην Πετρού­πο­λη η πρω­τιά της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» φάνη­κε από την αρχή και επι­βε­βαιω­νό­ταν κάθε φορά που γίνο­νταν γνω­στά τα απο­τε­λέ­σμα­τα ενός ακό­μα εκλο­γι­κού τμή­μα­τος. Ώρα με την ώρα όλο και περισ­σό­τε­ρος κόσμος συγκε­ντρω­νό­ταν στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», στη Λεω­φό­ρο Πετρου­πό­λε­ως, για να ακού­σει νέα από τις εκλογές.

Περί­που στις 10.30 το βρά­δυ, και ενώ είχαν γίνει γνω­στά τα απο­τε­λέ­σμα­τα των 20 από τα 90 εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, ο Β. Σίμος, απευ­θυ­νό­με­νος στον κόσμο, σημεί­ω­σε: «Ο αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός δυνά­με­ων φαί­νε­ται ότι δεν αλλά­ζει. Βέβαια δεν περι­μέ­να­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Για εμάς έτσι κι αλλιώς, σε επί­πε­δο ευρω­ε­κλο­γών, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπρο­στά είτε η ΝΔ, την ίδια στρα­τη­γι­κή πλεύ­ση έχουν. Τους ίδιους εφαρ­μο­στι­κούς νόμους, τα ίδια μνη­μό­νια έχουν ψηφί­σει και οι δύο, αυτό σημαί­νει ότι τα προ­βλή­μα­τα και την επό­με­νη μέρα θα είναι εδώ.

Γι’ αυτό κι εμείς αυτό που ξέρου­με να κάνου­με είναι να αγω­νι­ζό­μα­στε και να παλεύ­ου­με προ­κει­μέ­νου να ανα­τρέ­ψου­με αυτό το σάπιο σύστη­μα, που δημιουρ­γεί όλα αυτά τα προ­βλή­μα­τα του λαού. Θα το κάνου­με ακό­μα πιο δυνα­μι­κά, με μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­πε­ποί­θη­ση το επό­με­νο διά­στη­μα, για­τί φαί­νε­ται ότι οι Πετρου­πο­λιώ­τες μίλη­σαν ακό­μα μια φορά και είπαν “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” ξανά στο τιμό­νι του δήμου. Δεν υπέ­κυ­ψαν σε εκβια­σμούς, σε κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα. Αντι­θέ­τως απά­ντη­σαν: Ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ, ισχυ­ρο­ποί­η­ση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”. Αυτό φωνά­ξα­νε οι Πετρου­πο­λιώ­τες κι αυτό να ακού­σουν όλοι όσοι πίστευαν ότι σήμε­ρα θα κόψουν πρώ­τοι το νήμα.

Ο λαός μίλη­σε, ο λαός φώνα­ξε και μέσα από εμάς ισχυ­ρο­ποιεί την ίδια του τη φωνή. Να ευχα­ρι­στή­σου­με όλο τον κόσμο που μας στή­ρι­ξε ανε­ξάρ­τη­τα αν συμ­φω­νεί ή όχι σε όλα μαζί μας. Όλους τους ανθρώ­πους στο ψηφο­δέλ­τιο, που δώσα­με μια μάχη δύσκο­λη, ενιαία μάχη για το δήμο μας, την Περι­φέ­ρεια, τις ευρωεκλογές.

Μπο­ρεί η ενσω­μά­τω­ση να είναι στο επί­πε­δο που ακού­στη­κε πριν, παρ’ όλα αυτά τα πράγ­μα­τα είναι ξεκά­θα­ρα. Συνε­χί­ζου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά από αύριο. Την άλλη Κυρια­κή θα ολο­κλη­ρω­θεί το βήμα που ξεκί­νη­σε σήμε­ρα, αυτό είναι βέβαιο, και με τέτοια αυτο­πε­ποί­θη­ση πρέ­πει να προ­χω­ρή­σου­με. Να βρού­με όλο τον κόσμο που μας στή­ρι­ξε και άλλον τόσο. “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” ξανά στο τιμό­νι του δήμου, για να συνε­χι­στεί η ασυμ­βί­βα­στη πορεία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο