Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 22η Ιουνίου στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 22 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

168 π.Χ. Μάχη της Πύδνας: Οι ρωμαϊ­κές δυνά­μεις υπό τον Λεύ­κιο Αιμί­λιο Παύ­λο νικούν και αιχ­μα­λω­τί­ζουν το βασι­λιά της Μακε­δο­νί­ας, Περ­σέα, δίνο­ντας τέλος στον Τρί­το Μακε­δο­νι­κό Πόλεμο.

431 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της στην Έφε­σο η Γ’ Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, στη βασι­λι­κή της Θεο­τό­κου με σκο­πό την κατα­δί­κη του Νεστοριανισμού.

1633 Η Ιερά Εξέ­τα­ση κατα­δι­κά­ζει τον Γαλι­λαίο σε φυλά­κι­ση ως αιρε­τι­κό, επει­δή είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι η Γη κινεί­ται γύρω από τον Ήλιο.

galilaios

1662 Εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά ο όρος «προ­πα­γάν­δα» στην εγκύ­κλιο του Πάπα Γρη­γο­ρί­ου ΙΕ’ για τη διά­δο­ση της πίστε­ως (De Propagande Fide). Έκτο­τε, ο όρος καθιε­ρώ­θη­κε να συμ­βο­λί­ζει την τέχνη της διά­δο­σης των ιδεών.

1675 Εγκαι­νιά­ζε­ται από το βασι­λιά της Αγγλί­ας Κάρο­λο Β’ το αστε­ρο­σκο­πείο του Γκρί­νουιτς, το οποίο σχε­διά­στη­κε από τον αστρο­νό­μο Κρί­στο­φερ Ρεν.

1805 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός πολι­τι­κός, Τζου­ζέ­πε Ματσί­νι (Giuseppe Mazzini), από τους «πατέ­ρες» του ιτα­λι­κού έθνους

1837 Γεν­νή­θη­κε ο Ερνέ­στος Τσί­λερ, ο Γερ­μα­νός αρχι­τέ­κτο­νας που σφρά­γι­σε την αρχι­τε­κτο­νι­κή της Αθή­νας και της Ελλά­δας, υπο­γρά­φο­ντας πάνω από 500 κτίρια

1846 Ο Βέλ­γος, Άντολφ Σαξ, δημιουρ­γεί το πρώ­το σαξόφωνο.

1898 γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Εριχ Μαρία Ρεμάρκ.

remark

1901 Γεν­νή­θη­κε η ποι­ή­τρια Ζωή Καρέλ­λη (πέθα­νε το 1998)

kareli

1911 Σοβα­ρές ζημιές παθαί­νει το νεό­τευ­κτο ελλη­νι­κό θωρη­κτό “Αβέ­ρωφ”, όταν προ­σκρού­ει σε ύφα­λο, ενώ έπλεε προς το Ντέ­βον­πορτ της Αγγλί­ας. Οι επι­σκευ­ές θα διαρ­κέ­σουν 2 μήνες περί­που και η δαπά­νη θα υπερ­βεί τις 500.000 δρχ.

1913 Οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις θριαμ­βεύ­ουν επί των βουλ­γα­ρι­κών στη Μάχη του Κιλκίς.

1914 Στην Ελλά­δα, ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος Α’ απευ­θύ­νει δια­τα­γή προς το στρα­τό, με την οποία απα­γο­ρεύ­ει τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα στους στρα­τιώ­τες, τονί­ζο­ντας ότι αρμό­ζουν στους ηθοποιούς.

1919 Επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα ξεσπά στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, με αρχη­γό τον στρα­τη­γό Κεμάλ πασά.

1934 Στις 22 Ιου­νί­ου η German Automobilistic Industry National Association υπέ­γρα­ψε συμ­βό­λαιο με τον σχε­δια­στής αυτο­κι­νή­των Φέρ­ντι­ναντ Πόρ­σε. Σχε­δόν ενά­μι­ση χρό­νο μετά, στις 15 Φεβρουα­ρί­ου 1936, ο Χίτλερ ανα­κοί­νω­σε επι­σή­μως την κατα­σκευή του Σκα­ρα­βαί­ου και ο Πόρ­σε παρου­σί­α­σε τα σχέ­διά του. Στις 22 Ιου­νί­ου οι φίλοι του γιορ­τά­ζουν την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Σκαραβαίου

porse

1940 Έπει­τα από μόλις 6 εβδο­μά­δες πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων η Γαλ­λία – μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις παγκο­σμί­ως — παρα­δί­δε­ται στη ναζι­στι­κή Γερμανία.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ξεκι­νά η «Επι­χεί­ρη­ση Μπαρ­μπα­ρό­σα», η εισβο­λή του γερ­μα­νι­κού στρα­τού στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Ο Χίτλερ κινη­το­ποιεί μια πολε­μι­κή μηχα­νή που όμοιά της δεν είχε δει ο κόσμος μέχρι τότε: 3.700.000 στρα­τιώ­τες, 2.600 τανκς, 7.000 πυρο­βό­λα και 2.700 αερο­πλά­να. Ο Στά­λιν, παρά τις ειση­γή­σεις των επι­τε­λών του, πίστευε μέχρι το τέλος ότι οι Γερ­μα­νοί θα τιμή­σουν την υπο­γρα­φή τους και δεν θα επι­τε­θούν. Η επί­θε­ση της «Βέρ­μαχτ» εκδη­λώ­νε­ται με τρεις στρα­τιές στις 3:15 το πρωί, με τη δικαιο­λο­γία ότι ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ετοι­μα­ζό­ταν να επι­τε­θεί στη Γερμανία.

barbarosa

1941 Την ίδια μέρα δακτυ­λο­γρα­φεί­ται σε ένα εργο­στά­σιο στην Κοκ­κι­νιά τρικ του ΚΚΕ που καλού­σε τον ελλη­νι­κό λαό να δυνα­μώ­σει την πάλη του κατά των δυνά­με­ων Κατο­χής και να υπε­ρα­σπι­στεί το φρού­ριο των λαών, τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1969 Πεθαί­νει η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια Τζού­ντι Γκάρ­λαντ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Φράν­σις Ίθελ Γκαμ).

1973 Η Τζέ­νη Καρέ­ζη και ο Κώστας Καζά­κος ανε­βά­ζουν στο θέα­τρο «Αθή­ναιον» το έργο του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη «Το μεγά­λο μας τσίρκο».

tsirko

1981 Στις ΗΠΑ, ο Μαρκ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν ομο­λο­γεί την ενο­χή του και κατα­δι­κά­ζε­ται για τη δολο­φο­νία του Τζον Λένον.

1986 “Ο Θεός έβα­λε το χέρι του” δηλώ­νει ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να αμέ­σως μετά τον αγώ­να Αργε­ντι­νή — Αγγλία στο στά­διο Αζτέ­κα του Μεξι­κού σχο­λιά­ζο­ντας το πρώ­το του γκολ στο 51ο λεπτό. Οι Αργε­ντί­νοι κερ­δί­ζουν με 2–1 στο πλαί­σιο της προη­μι­τε­λι­κής φάσης του 13ου Παγκο­σμί­ου Κυπέλλου.

maradona 1

1987 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός χορευ­τής και ηθο­ποιός, Φρεντ Αστέρ

1997 Πεθαί­νει ο πια­νί­στας Γιώρ­γος Θέμε­λης, που παρό­τι εκ γενε­τής τυφλός, σπού­δα­σε μου­σι­κή με τη μέθο­δο «Μπράιγ» και διέ­πρε­ψε διεθνώς.

1997 Πεθαί­νει 109 χρό­νων ο ρεμπέ­της Γιώρ­γος Κατσα­ρός (Θεο­λο­γί­της το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα) ζωντα­νός μύθος της Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Μου­σι­κής των ΗΠΑ, με μονα­δι­κή ενερ­γό καλ­λι­τε­χνι­κή δρά­ση, που ξεπέ­ρα­σε τις οκτώ 10ετίες!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο