Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη με την «άπλυτη κομμουνίστρια» και «εθνομηδενίστρια» που διεγράφη (!) από ΔΣ Συλλόγου Γονέων και επιχαίρουν οι ναζί

Μιλή­σα­με στην ραδιο­φω­νι­κή μας εκπο­μπή Ατέ­χνως, στην  ERT Open 106,7, με την κ. Κατε­ρί­να Καστρί­δου , μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Συκε­ών Θεσ­σα­λο­νί­κης, η οποία δια­γρά­φτη­κε από το ΔΣ του Συλ­λό­γου εξαι­τί­ας της πρω­το­πό­ρας δρά­σης της τα προη­γού­με­να χρό­νια και μάλι­στα στο κεί­με­νο της από­φα­σης δια­γρα­φής της η ανα­φο­ρά στο όνο­μά της συνο­δεύ­ε­ται από χαρα­κτη­ρι­σμούς που παρα­πέ­μπουν στις πιο σκο­τει­νές επο­χές του τόπου: «άπλυ­τη κομ­μου­νί­στρια» και «εθνο­μη­δε­νί­στρια».

Η εν λόγω πλειο­ψη­φία του Συλ­λό­γου (5 στα 7 μέλη) εξέ­δω­σε ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα απευ­θυ­νό­με­νο προς τους γονείς το οποίο εκ πρώ­της είναι ένα βλα­κώ­δες αντι­δη­μο­κρα­τι­κό παρα­λή­ρη­μα. Στην ουσία του όμως πρό­κει­ται για μια από τις εκφρά­σεις σκο­τα­δι­σμού που προ­σπα­θεί να περά­σει με κάθε τρό­πο στα σχο­λεία. Μετα­φέ­ρο­ντας στα σχο­λεία ό,τι πιο σάπιο, νοση­ρό και επι­κίν­δυ­νο υπάρ­χει για τη νέα γενιά.

Μάλι­στα, κάποιοι από τους 5 που συμ­με­τεί­χαν και στο προη­γού­με­νο ΔΣ, έκα­ναν πρό­τα­ση στο ΔΣ του Συλ­λό­γου για συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια για τη Μακε­δο­νία. Πρό­τα­ση που απορρίφτηκε.

Όπως μας είπε ο δεύ­τε­ρος συνο­μι­λη­τής μας, ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας γονέ­ων Μαθη­τών Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, κ. Θανά­σης Κοκω­νάς, μόνο τυχαί­ες δεν είναι αυτές οι προ­σπά­θειες, και η ίδια η ομο­σπον­δία είχε προει­δο­ποι­ή­σει από την αρχή της χρο­νιάς για την εμφά­νι­ση σκο­τα­δι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων στα σχολεία.

Και μόνο το γεγο­νός, θα προ­σθέ­τα­με εμείς, ότι το συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λείο είχε πρω­το­πό­ρα δρά­ση, δεί­χνει ότι είναι «καρ­φί στο μάτι» κάποιων κύκλων που θέλουν να εκλεί­ψουν τα «κακά παρα­δείγ­μα­τα». Τυχαία έκφρα­ση πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής αφέ­λειας το συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός; Ακό­μη και αν υπήρ­ξε κάποιος ή κάποιοι που αφε­λώς συντά­χθη­καν με αυτή την απόφαση(η οποία αντι­κει­με­νι­κά εξυ­πη­ρε­τεί αυτούς που θέλουν το σκο­τα­δι­σμό στα σχο­λεία), δεν είναι αθώα ενέρ­γεια ούτε και έκφρα­ση μεμο­νω­μέ­νων ανθρώ­πων. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ναζι­στο­σάιτ τους οι χρυ­σαυ­γί­τες επι­χαί­ρουν για την δια­γρα­φή της Κατε­ρί­νας Καστρίδου.

Η Κατε­ρί­να Καστρί­δου με πολύ­χρο­νη δρά­ση και παρου­σία στο γονεϊ­κό κίνη­μα όντως πρω­το­στά­τη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια σε δρά­σεις τιμη­τι­κές και παρα­δειγ­μα­τι­κές για το γονεϊ­κό κίνη­μα, δρά­σεις που ήταν ταυ­τό­χρο­να και μάθη­μα στα παι­διά του σχο­λεί­ου. Να αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τά τους και να είναι αλλη­λέγ­γυα σε αυτούς που δυστυ­χούν και υπο­φέ­ρουν (παρά τη θέλη­σή τους, πρό­σφυ­γες, άνερ­γοι κλπ) και σε αυτούς που αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τά τους.

«Είναι μια από­φα­ση παρά­νο­μη, είναι αντι­κα­τα­στα­τι­κή. Δεν μπο­ρεί να δια­γρα­φεί εκλεγ­μέ­νο μέλος με από­φα­ση 5 ανθρώ­πων από ένα ΔΣ. Τα κατα­στα­τι­κά ορί­ζουν σαφέ­στα­τα ότι αυτό γίνε­ται με από­φα­ση Γενι­κής Συνέ­λευ­σης και μάλι­στα με αυξη­μέ­νες πλειο­ψη­φί­ες για αντι­κα­τα­στα­τι­κή δρά­ση. Οι 5 αυτοί έκρι­ναν ότι η αντι­κα­τα­στα­τι­κή δρά­ση είναι το να βοη­θάς τους άνερ­γους. Μάλι­στα απα­γό­ρευ­σαν στο μονα­δι­κό μέλος που δεν ψήφι­σε τη δια­γρα­φή να με υπε­ρα­σπι­στεί. Εκτός από το ότι δεν έχω εγώ το δικαί­ω­μα να υπε­ρα­σπι­στώ τον εαυα­τό μου, δεν έχει και κανέ­νας άλλος το δικαί­ω­μα να με υπε­ρα­σπι­στεί και να υπε­ρα­σπι­στεί τη δρά­ση του Συλ­λό­γου τόσα χρόνια.

Οι δρά­σεις στις οποί­ες ανα­φέ­ρο­νται είναι δρά­σεις στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε όλο το σχο­λείο, και όχι μόνο εγώ. Εγώ είμαι πολύ περή­φα­νη που ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων έχει αυτή τη δρά­ση. Ανα­φέ­ρο­νται σε δρά­σεις που δεν έχουν σχέ­ση με τους σκο­πούς του Συλ­λό­γου. Ακό­μα και με το γράμ­μα του νόμου να το πάμε όμως, οι δρά­σεις αυτές είναι μέσα στο κατα­στα­τι­κό, ανα­φέ­ρο­νται παρό­μοια πράγ­μα­τα. Αλλά ακό­μη και να μην ανα­φε­ρό­ντου­σαν έτσι όπως αυτοί το θεω­ρούν στο μυα­λό τους, εγώ βάζω ένα ερώ­τη­μα στους ακρο­α­τές σας και στους 5 που πήραν την από­φα­ση: η ανθρω­πιά, το να είσαι άνθρω­πος, το να βοη­θή­σεις τον συνάν­θρω­πο, πρέ­πει να ανα­φέ­ρε­ται σε κάποιο κατα­στα­τι­κό; Δεν είναι αυτο­νό­η­το; Ο υπο­σι­τι­σμός των παι­διών, το να είναι ο γονιός άνερ­γος δεν είναι πρό­βλη­μα για το παι­δί αυτό; Το να ορθώ­νο­νται ταξι­κοί φραγ­μοί στη μόρ­φω­ση των παι­διών; Ο Σύλ­λο­γος γονέ­ων δεν είναι εκεί για να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών;» (Περισ­σό­τε­ρα στο βίντεο).

Ο κ. Θανά­σης Κοκω­νάς μας μετέ­φε­ρε την κατα­δί­κη της Ομο­σπον­δί­ας στις «απο­φά­σεις» ενός ΔΣ που δεν ανέ­χε­ται τη δια­φο­ρε­τι­κή φωνή μέσα στο Σύλ­λο­γο. Όλες αυτές οι απο­φά­σεις είναι και παρά­νο­μες. Οδη­γούν σε έναν τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κό ρόλο στο γονεϊ­κό κίνη­μα. Εμείς το είχα­με επι­ση­μά­νει και στις αρχές της σχο­λι­κής χρο­νιάς, ότι πιθα­νόν αυτή τη χρο­νιά θα υπάρ­χουν τέτοιοι σύλ­λο­γοι με τέτοιες «πρω­το­βου­λί­ες», με τέτοιο προ­σα­να­το­λι­σμό. «Δεν είναι τυχαία εκδή­λω­ση. Έχει να κάνει με όλη την πολι­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα που επι­κρα­τεί τον τελευ­ταίο και­ρό στα σχο­λεία. Από την αρχή παρα­κο­λου­θού­με το ζήτη­μα. Έχου­με μιλή­σει και με ανθρώ­πους του σχο­λεί­ου και αυτό που φαί­νε­ται είναι ότι κατα­δι­κά­ζουν τέτοιες φωνές μέσα στο Σύλ­λο­γο. Γι’ αυτό και ο Σύλ­λο­γος χωρίς γενι­κή συνέ­λευ­ση και κατα­στρα­τη­γώ­ντας κάθε έννοια συλ­λο­γι­κό­τη­τας πήρε μια τέτοια από­φα­ση, η οποία δεν έχει που­θε­νά βάση και δε θα υλο­ποι­η­θεί. Ήδη θα προ­χω­ρή­σου­με και σε ανα­κοί­νω­ση από την Ομο­σπον­δία γι’ αυτό το γεγο­νός, κατα­δι­κά­ζο­ντας όλη αυτή την κατά­στα­ση και δεί­χνο­ντας και το δρό­μο και στα υπό­λοι­πα ΔΣ» (Περισ­σό­τε­ρα στο βίντεο).

sukees sxoleio

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο