Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 23 Απριλίου;

Σαν σήμερα ⚙️  23η Απριλίου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

303 Απαγ­χο­νί­στη­κε από τους Ρωμαί­ους ο Άγιος Γεώρ­γιος, προ­στά­της του ελλη­νι­κού πεζι­κού και της Αγγλίας.

ai giorgisΦέτος Πάσχα έχου­με όψι­μα _5 Μαΐ­ου, οπό­τε οι Γεωρ­γή­δες, Γιώρ­γοι, Γκό­γκοι, Γιώρ­γη­δες, Γιωρ­γί­τση­δες, Γεωρ­γί­ες & Γιωρ­γί­ες, Γεωρ­γού­λες, Γιωρ­γί­τσες, Γίτσες, Γωγού­λες κλπ. όπως το ορθό­δο­ξο παπα­δα­ριό  απο­φαί­νε­ται “αν το Πάσχα είναι μετά τις 23 Απρί­λη, τότε εορ­τά­ζε­ται την επό­με­νη μέρα του Πάσχα, δηλα­δή τη Δευ­τέ­ρα της Δικαινησίμου”

1564 Σύμ­φω­να με το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο (3 Μαΐ­ου με το Γρη­γο­ρια­νό), γεν­νή­θη­κε ο σημα­ντι­κό­τε­ρος ίσως θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας όλων των επο­χών, ο Άγγλος Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ. Την ίδια μέρα, 52 χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1616, ο κορυ­φαί­ος δρα­μα­τουρ­γός πέθανε.

ouiliam2

1821 Μάχη της Αλα­μά­νας. Οι ελλη­νι­κές επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις υπό τους Δυο­βου­νιώ­τη, Πανουρ­γιά και Διά­κο αντι­με­τω­πί­ζουν στη γέφυ­ρα της Αλα­μά­νας (περιο­χή Θερ­μο­πυ­λών) τις υπέρ­τε­ρες οθω­μα­νι­κές ορδές του Ομέρ Βρυώ­νη και του Κιο­σέ Μεχ­μέτ και ηττώνται.

1827 Πέθα­νε ο ήρω­ας της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης, Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης. Υπέ­κυ­ψε στο θανα­τη­φό­ρο τραύ­μα, που δέχτη­κε την προη­γού­με­νη μέρα, ανή­με­ρα της γιορ­τής του. Δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν εκπνεύ­σει εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση ότι πυρο­βο­λή­θη­κε από “φίλιο” χέρι.

1858 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός θεω­ρη­τι­κός φυσι­κός Καρλ Ερνστ Λού­ντ­βιχ Πλανκ, γνω­στό­τε­ρος ως Μαξ Πλανκ, ειση­γη­τής της θεω­ρί­ας των κβά­ντα. Τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ το 1918.

1882 Αρχί­ζουν οι εργα­σί­ες διά­νοι­ξης του Ισθμού της Κορίν­θου. Στο έργο, που συντε­λέ­στη­κε τμη­μα­τι­κά από το 1882 έως το 1893, δού­λε­ψαν συνο­λι­κά πάνω από 2.500 εργά­τες. Το 1889 ξέσπα­σαν δια­μαρ­τυ­ρί­ες, όταν η Διε­θνής Εται­ρία του Ισθμού χρε­ο­κό­πη­σε και εκα­το­ντά­δες εργά­τες βρέ­θη­καν χωρίς δου­λειά από τη μια μέρα στην άλλη. Η κυβέρ­νη­ση έστει­λε μάλι­στα στρα­τιω­τι­κό από­σπα­σμα στον Ισθμό για να «προ­λη­φθούν εξε­γέρ­σεις».

1889 Γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Βασί­λης Ρώτας. Ο Βασί­λης Ρώτας ανή­κει σε κεί­νους τους πνευ­μα­τι­κούς ανθρώ­πους που έθε­σαν ως κυρί­αρ­χο της ζωής τους την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια, σε εκεί­νους που αφο­σιώ­θη­καν και αγω­νί­στη­καν για τα ιδα­νι­κά του Μαρ­ξι­σμού — Λενι­νι­σμού, στην παναν­θρώ­πι­νη ιδε­ο­λο­γία που στα­θε­ρά και απο­φα­σι­στι­κά διδά­σκει το ΚΚΕ. Εδω­σε σκλη­ρές μάχες, υπο­στή­ρι­ξε τις αξί­ες, υπη­ρέ­τη­σε στον αγώ­να για τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης, υπο­στη­ρί­ζο­ντας στην πρά­ξη τον κοι­νω­νι­κό ρόλο του καλλιτέχνη.

rotas

1896 Στη Νέα Υόρ­κη, οι Αμε­ρι­κα­νοί παρα­κο­λου­θούν για πρώ­τη φορά κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία σε σκο­τει­νή αίθουσα.

1910 Με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Λάρι­σας, 25 αγρό­τες και αγρό­τισ­σες παρα­πέ­μπο­νται να δικα­στούν για τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα της εξέ­γερ­σης στο Κιλελέρ.

1915 Πέθα­νε ο Ρού­περτ Μπρουκ, άγγλος ποι­η­τής. (Γεν. 3/8/1887)

brouk

1916 γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος ζωγρά­φος, Γιάν­νης Μόραλης

moralis

1920 Το Εθνι­κό Τουρ­κι­κό Συμ­βού­λιο υπό τον Μου­στα­φά Κεμάλ ανα­τρέ­πει την κυβέρ­νη­ση του σουλ­τά­νου, Μεχ­μέτ ΣΤ’ και δημο­σιεύ­ει προ­σω­ρι­νό σύνταγμα.

1933 Ιδρύ­ε­ται στη Γερ­μα­νία η Γκε­στά­πο, η μυστι­κή αστυ­νο­μία των Ναζί

1936 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δο­ποιός στι­χουρ­γός και τρα­γου­δι­στής, Ρόι Ορμπι­σον (Roy Kelton Orbison _πέθανε 6- Δεκ- 1988), με τη σύν­θε­τη δομή των τρα­γου­διών του και τις σκο­τει­νές αισθη­μα­τι­κές μπα­λά­ντες του. Η μου­σι­κή του χαρα­κτη­ρί­σθη­κε ως «οπε­ρα­τι­κή», από όπου και προ­ήλ­θαν τα προ­σω­νύ­μια «ο Καρού­ζο της ροκ» και «ο Μεγά­λος O». Ξεχώ­ρι­ζε από τους άλλους τρα­γου­δι­στές της ροκ από τον τρό­πο με τον οποίο ερμή­νευε: στε­κό­ταν ακί­νη­τος, φορώ­ντας απλά μαύ­ρα ρού­χα, που ταί­ρια­ζαν με τα σκού­ρα γυα­λιά ηλί­ου που φορού­σε προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­ζει τον ντρο­πα­λό χαρα­κτή­ρα του. Στα έκτα του γενέ­θλια ο πατέ­ρας του του έκα­νε δώρο μια κιθά­ρα και μέσα σε ένα έτος, όπως είχε δηλώ­σει ο ίδιος, «ήταν τελειω­μέ­νος για κάθε τι άλλο». Στην εφη­βεία του άρχι­σε να τρα­γου­δά σε ένα συγκρό­τη­μα rockabilly και κάντρι μου­σι­κής, τους «Wink Westerners». Από το 1960 μέχρι το 1966, 22 τρα­γού­δια του έφθα­σαν στο «Top 40» του περιο­δι­κού Billboard. Ο Όρμπι­σον έγρα­ψε ο ίδιος, μόνος του ή σε συνερ­γα­σία, τα περισ­σό­τε­ρα από τα τρα­γού­δια που ερμή­νευ­σε και έφθα­σαν στο «τοπ 10», όπως μετα­ξύ άλλων τα «Only the Lonely» (1960), «Running Scared» (1961), «Crying» (1961), «In Dreams» (1963) και «Oh, Pretty Woman» (1964).

Το 1988, μαζί με τους Τζωρτζ Χάρι­σον, Μπομπ Ντί­λαν, Τομ Πέτι και Τζεφ Λυν, ίδρυ­σε τους «Traveling Wilburys» (ένα supergroup), αλλά πέθα­νε από καρ­δια­κή προ­σβο­λή οκτώ μήνες αργό­τε­ρα στο σπί­τι της μητέ­ρας του, στο Χέντερ­σον­βιλ του Τενε­σί σε ηλι­κία μόλις 52 ετών. Λίγες εβδο­μά­δες αργό­τε­ρα το τρα­γού­δι του «You Got It» (1989) κυκλο­φό­ρη­σε ως σόλο σιν­γκλ και έγι­νε το πρώ­το του που έφθα­σε στο «τοπ 10» των ΗΠΑ και του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου μετά από σχε­δόν ένα τέταρ­το του αιώ­να. Οι τιμη­τι­κές δια­κρί­σεις του περι­λαμ­βά­νουν την εισα­γω­γή του στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και μετα­θα­να­τί­ως στο Songwriters Hall of Fame το 1989, ένα Βρα­βείο Γκρά­μι για τη συνο­λι­κή του προ­σφο­ρά και 5 άλλα Βρα­βεία Γκρά­μι. Το περιο­δι­κό Rolling Stone τον τοπο­θέ­τη­σε στην 37η θέση στον κατά­λο­γό του με τους «Μεγα­λύ­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες όλων των επο­χών» και στη δέκα­τη τρί­τη θέση στον κατά­λο­γό του με τους «Μεγα­λύ­τε­ρους τρα­γου­δι­στές όλων των επο­χών». Το 2002 το περιο­δι­κό Billboard τον κατέ­τα­ξε 74ο στους κορυ­φαί­ους 600 ηχο­γρα­φη­μέ­νους καλλιτέχνες.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ελλά­δα υπο­γρά­φει ανα­κω­χή με τη Γερ­μα­νία. Ο στρα­τη­γός Τσο­λά­κο­γλου υπο­γρά­φει την παρά­δο­ση του ελλη­νι­κού στρα­τού στα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα που είχαν εισβά­λει στην Ελλά­δα στις 6 Απρι­λί­ου. Ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Α’ και η κυβέρ­νη­ση του Εμμα­νου­ήλ Τσου­δε­ρού μετα­κι­νού­νται στην Κρήτη.

1944 H φιλο­ε­α­μι­κή ανταρ­σία πλη­ρω­μά­των του ελλη­νι­κού στό­λου που ναυ­λο­χεί στο Κάι­ρο, κατα­στέλ­λε­ται με αιμα­τη­ρό τρό­πο από δυνά­μεις πιστές στην εξό­ρι­στη ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Σοφο­κλή Βενιζέλου.

1967 Το δια­στη­μό­πλοιο Σογιούζ 1 τίθε­ται σε τρο­χιά με επι­βά­τη τον κοσμο­ναύ­τη, Βλα­ντι­μίρ Κομά­ροφ. Θα σκο­τω­θεί κατά την επά­νο­δό του στη Γη, όταν το σκά­φος θα συντριβεί.

1973 Οι εφη­με­ρί­δες “Βρα­δυ­νή” και “Θεσ­σα­λο­νί­κη” δημο­σιεύ­ουν δηλώ­σεις του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή ενα­ντί­ον της δικτα­το­ρί­ας και οι αρχές απο­φα­σί­ζουν την κατά­σχε­ση των φύλ­λων τους.

1985 Η εται­ρεία Κόκα Κόλα ανα­κοι­νώ­νει ότι θα αλλά­ξει την κλα­σι­κή συντα­γή της για την παρα­σκευή του δημο­φι­λούς ανα­ψυ­κτι­κού, κάτι που τελι­κά δε θα συμ­βεί μετά από τις έντο­νες αντι­δρά­σεις των καταναλωτών.

1990 Η Ναμί­μπια γίνε­ται το 160ο μέλος του Ο.Η.Ε. και 50ο μέλος της Βρε­τα­νι­κής Κοινοπολιτείας.

1998 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής, ιδρυ­τής του κόμ­μα­τος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός και Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημοκρατίας.

1999 Σε μια εκδή­λω­ση ύψι­στης δολο­φο­νι­κής παρά­νοιας, λίγες μόνον ώρες από τον επί­ση­μο γιορ­τα­σμό στην Ουά­σιγ­κτον των 50 χρό­νων του ΝΑΤΟ, οι σύμ­μα­χοι, και ενώ η στρα­τιω­τι­κή επι­δρο­μή κατά της Γιου­γκο­σλα­βί­ας δια­νύ­ει την τρια­κο­στή μέρα, βομ­βαρ­δί­ζουν το κτί­ριο της σερ­βι­κής τηλε­ό­ρα­σης: 30 οι νεκροί.

2010 Η Ελλά­δα προ­σφεύ­γει στο μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Την προ­σφυ­γή της Ελλά­δας στο μηχα­νι­σμό ανα­κοι­νώ­νει από το Καστε­λό­ρι­ζο ο πρω­θυ­πουρ­γός, Γιώρ­γος Παπανδρέου.

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο