Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτες τραυμάτισαν σοβαρά μέλος της ΚΝΕ έξω από τη Γκράβα

Τρεις μαθη­τές χρυ­σαυ­γί­τες τρα­μπού­κοι του 1ου ΕΠΑΛ Γαλα­τσί­ου στο­χο­ποί­η­σαν ένα γκρουπ μαθη­τών που ανή­κουν στην ΚΝΕ και τις προη­γού­με­νες μέρες είχε απο­τρέ­ψει τους μαθη­τές του 2ου ΕΠΑΛ, που επί­σης στε­γά­ζε­ται στη Γκρά­βα, από το να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κατάληψη.

Οι χρυ­σαυ­γί­τες, είτε με δική τους πρω­το­βου­λία, είτε υπό καθο­δή­γη­ση και υπό­δει­ξη, επι­τέ­θη­καν στα μέλη της ΚΝΕ! Στις 08:20 κι ενώ οι μαθη­τές της νεο­λαί­ας του ΚΚΕ μοί­ρα­ζαν φυλ­λά­δια κατά των κατα­λή­ψε­ων, δέχθη­καν την επί­θε­ση που κρά­τη­σε πάνω από πέντε λεπτά, με τους «δρά­στες» να επι­στρέ­φουν στη συνέ­χεια στις τάξεις τους σαν να μη συνέ­βη τίπο­τα, φωνά­ζο­ντας «είδα­τε τι παθαί­νουν τα κομ­μού­νια;!». Μέλος της ΚΝΕ τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά, αιμό­φυρ­τος μετα­φέρ­θη­κε σε ιατρείο όπου του παρα­σχέ­θη­καν οι ιατρι­κές υπηρεσίες.

Σύμ­φω­να με  πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται το ereportaz, η διεύ­θυν­ση του σχο­λι­κού συγκρο­τή­μα­τος θέλη­σε να υπο­βαθ­μί­σει το συμ­βάν, διαρ­ρέ­ο­ντας πως θα επι­λη­φθεί του θέμα­τος την επό­με­νη εβδομάδα!!!

Η πλη­ρο­φο­ρία για τον τραυ­μα­τι­σμό του νεα­ρού μέλους της ΚΝΕ είναι τεκ­μη­ριω­μέ­νη, την επι­βε­βαιώ­σα­με οι ίδιοι. Για τα στοι­χεία του ρεπορ­τάζ ανα­μέ­νου­με περισ­σό­τε­ρα σε λίγο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο