Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προστίθεται ακόμα μία καταγγελία γυναίκας για αστυνομική «ανικανότητα»

Μία ακό­μα σοβα­ρή καταγ­γε­λία γυναί­κας- θύμα­τος έμφυ­λης βίας προ­στί­θε­ται στον μακρύ κατά­λο­γο έξαρ­σης της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, μετά την σοκα­ρι­στι­κή γυναι­κο­κτο­νία της Κυρια­κής Γρί­βα μπρο­στά στο Α.Τ. Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων που ανέ­δει­ξε το «φιά­σκο» των αρχών, την αδυ­να­μία προ­στα­σί­ας των θυμά­των και τα «κενά» στην αντι­με­τώ­πι­ση επι­κίν­δυ­νων περιστατικών.

Ειδι­κό­τε­ρα, γυναί­κα που βιώ­νει συστη­μα­τι­κά κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά από τον πρώ­ην σύζυ­γό της μίλη­σε στο STAR και περιέ­γρα­ψε την αδρά­νεια των αρχών όταν χρειά­στη­κε τη βοή­θειά τους, παρό­τι ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες που τις έδωσαν.

«Την τελευ­ταία φορά που πήγα στην αστυ­νο­μία μου πρό­τει­ναν να μου εγκα­τα­στή­σουν στο κινη­τό το panic button. Μετά τον θάνα­το της Κυρια­κής εγώ πάτη­σα το button συνε­χό­με­να 7 φορές και δεν ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε στην αστυ­νο­μία, με απο­τέ­λε­σμα να καλέ­σω το 100», σχο­λί­α­σε, φανε­ρώ­νο­ντας πως η εφαρ­μο­γή του κινη­τού τηλε­φώ­νου δεν είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή. «Σε όλα αυτά τα χρό­νια έχω κατα­θέ­σει επτά μηνύ­σεις για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία, έχω πάει σε ιατρο­δι­κα­στές, έχω κάνει τα πάντα» εξή­γη­σε η επι­ζή­σα­σα περι­γρά­φο­ντας τη φρι­κτή βία που βιώ­νει και τους κιν­δύ­νους που αντι­με­τω­πί­ζει η ζωή της.

Τι είναι το Panic Button

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η εφαρ­μο­γή Panic Button επε­κτά­θη­κε και σε άλλες περιο­χές της χώρας, από τις αρχές του 2024. Πρό­κει­ται για πιλο­τι­κό πρό­γραμ­μα, μια εφαρ­μο­γή για κινη­τά τηλέ­φω­να (app), με την οποία οι γυναί­κες μπο­ρούν να ειδο­ποι­ή­σουν αθό­ρυ­βα την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία σε περί­πτω­ση που δια­τρέ­ξουν οποια­δή­πο­τε απει­λή ή κίν­δυ­νο της ζωής ή της σωμα­τι­κής τους ακεραιότητας.

Σύμ­φω­να με το αρχι­κό σχε­δια­σμό της εφαρ­μο­γής, με το πάτη­μα ενός κου­μπιού στο κινη­τό της τηλέ­φω­νο, μία γυναί­κα που δια­τρέ­χει σοβα­ρό κίν­δυ­νο μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­σει άμε­σα και με ασφά­λεια την Αστυ­νο­μία. Η εφαρ­μο­γή λει­τουρ­γεί ως σιω­πη­λός συνα­γερ­μός, καθώς ο θύτης δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται την ειδο­ποί­η­ση της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας από το θύμα. Είναι σημα­ντι­κό να σημειω­θεί ότι η χρή­ση του Panic Button μειώ­νει τον χρό­νο ενη­μέ­ρω­σης των Αρχών για το περιστατικό.

(Πηγή: Efsyn)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο