Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

32η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ: Στις 13–16 Ιουλίου στο Νεστόριο Καστοριάς

Με σύν­θη­μα «Με τον λαό μπρο­στά και το ΚΚΕ ψηλά γρά­φε­ται η Ιστο­ρία! Τιμά­με την Ιστο­ρία μας, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τον φυσι­κό πλού­το της χώρας», η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ επι­στρέ­φει στην ηρω­ι­κή περιο­χή του Γράμ­μου, περί­που μια δεκα­ε­τία μετά την τελευ­ταία φορά, τον Ιού­λιο του 2012.

Από τις 13 έως τις 16 Ιού­λη η 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ ταξι­δεύ­ει στο Νεστό­ριο, 25 χιλιό­με­τρα δυτι­κά της Καστο­ριάς, για να στη­θεί δίπλα στον Αλιάκ­μο­να, σε μια τοπο­θε­σία μεγά­λης φυσι­κής ομορφιάς.

Μια περιο­χή, ταυ­τό­χρο­να, μεγά­λης ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας, καθώς στο μέρος αυτό, που μαγεύ­ει με την ομορ­φιά του, γρά­φτη­καν ορι­σμέ­νες από τις κορυ­φαί­ες και πιο συγκλο­νι­στι­κές σελί­δες της επο­ποι­ί­ας του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και του ΚΚΕ.

Η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ επι­διώ­κε­ται να συν­δε­θεί με την προ­σπά­θεια του Κόμ­μα­τος για τη μελέ­τη και ανά­δει­ξη της Ιστο­ρί­ας του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος της χώρας μας, την προ­σπά­θεια οι νέες γενιές κομ­μου­νι­στών, συνο­λι­κά η νεο­λαία, να έρθουν σε επα­φή με την πορεία της ταξι­κής πάλης στην Ελλά­δα. Η φετι­νή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ θα συν­δυα­στεί με τη δια­μόρ­φω­ση και ανά­δει­ξη του Νοσο­κο­μεί­ου του ΔΣΕ στον Γράμ­μο, με την απο­κά­λυ­ψη μόνι­μης έκθε­σης για τη λει­τουρ­γία του.

Η 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον από­η­χο της μάχης για την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιού­νη. Η ίδια η πραγ­μα­το­ποί­η­σή της λίγες μέρες μετά τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στέλ­νει μαχη­τι­κό μήνυ­μα, απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη αφορ­μή για τη σύσφι­ξη των δεσμών με τους νέους και τις νέες με τους οποί­ους τα μέλη της ΚΝΕ παλεύ­ουν, δρουν, κινη­το­ποιού­νται μαζί όλο το προη­γού­με­νο διάστημα.

Το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα της Κατα­σκή­νω­σης ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θεί το επό­με­νο διάστημα.

Ριζο­σπά­στης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο