• [ Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκεφτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί]
Facebooktwitterrssyoutube

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επιμέλεια: Αλέκος Χατζηκώστας //

Για πολλές δεκαετίες το αστικό κράτος εκτός από τη διατήρηση των «πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» μέσω του αντιδραστικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα επεδίωκε την καθυπόταξη τόσο του κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και τη γενικότερο έλεγχο η λειτουργίας-δράσης τους μέσα και έξω από τις υπηρεσίες τους, την μετατροπή τους σε πιστούς εφαρμοστές της ακολουθούμενης πολιτικής, σε στηρίγματα γενικότερα του κοινωνικού-πολιτικού καθεστώτος. Και αν σήμερα τα παραπάνω γίνονται με «εκλεπτυσμένο τρόπο» για πολλές δεκαετίες νωρίτερα γίνονταν με πιο «άκομψο» τρόπο.

Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε βρίσκεται στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας (αρχείο νομαρχίας Ημαθίας) και είναι ενδεικτικό του γενικότερου κλίματος που επικρατούσε (αν και λίγους μήνες νωρίτερα η ΕΔΑ είχε ανακηρυχτεί ως αξιωματική αντιπολίτευση…). Μέσω αυτού επιδιώκεται ο έλεγχος των υπαλλήλων μέσω της συμμετοχής τους στις «εθνικές γιορτές», η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων ως «τοποτηρητών της τάξης» σε βάρος των υφισταμένων τους, η καλλιέργεια του αντικομμουνισμού ως βασική , «εθνική» ιδεολογία.

Το σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο με ημερομηνία 3/9/1958 της Νομαρχίας Ημαθίας προς τους  «Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών» αναφέρει:

gak

«Κατά την τελεσθείσαν την 31.9. ε.ε εορτήν επί τη επετείω της συντριβής του συμμοριτισμού εις Γράμμον-Βίτσι διεπιστώσαμεν ότι δεν παρέστησαν πλείστοι εξ’ ημών μετά των υπαλλήλων, παραβάντες ούτως την ιεράν υποχρέωσιν , όπως αποτίσωσι φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους Σωτήρας της Πατρίδος μας Ηρωϊκούς Νεκρούς και ζώντας μαχητάς . Το γεγονός τούτο  προκαλέσαν αποητευτικήν απήχησιν μαρτυρεί ότι, παρά τας επιταγάς της κυβερνήσεως , δεν έχει κατανοηθή πλήρως το Εθνικόν καθήκον και η υποχρέωσις παρ’ ενίων δημοσίων υπαλλήλων , ότι δέον να ώσι πρωτοπόροι εις τας πάσης εθνικής φύσεως εκδηλώσεις , συντελούσας εις  τόνωσιν και εξύψωσιν του Εθνικού φρονήματος του Λαού.

Παρακαλούμεν ,όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλλήων εις τας τελουμένας Εθνικάς Εορτάς, έχοντες υπ’ όψιν ότι εν η περιπτώσει ήθελε σημειωθή παρόμοιον οικτρόν αντιπαθαχικόν και αντεθνικόν κρούσμα , μετά την εξάντλησιν του νομίμου παρ’ υμών ελέγχου  θα προκαλέσωμεν και την παρά των αρμοδίων Υπουργείων επιβολήν αυστηροτάτων παραδειγματικών κυρώσεων επί παραβάσει υπηρεσιακού και Εθνικού καθήκοντος.

Επίσης διεπιστώσαμεν, ότι ένιοι των προϊσταμένων και υπαλλήλων κατά παράβασιν, των νομίμων υποχρεώσεων των, δεν τηρούσιν επακριβώς το ωράριον εργασίας, προσεχόμενοι βραδέως εις το Γραφείον ή αποχωρούντες ενωρίτερον, γεγονός προκαλούν την εξάθρωσιν των υπηρεσιών και τα εύλογα παράπονα των πολιτών.

Του λοιπού θα ελέγξωμεν πειθαρχικώς πάσαν τοιαύτην παράβασιν, προβαίνοντες μετά την εξάντλησιν της δικαιοδοσίας ημών, την μείζονα πειθαρχικήν διώξιν παρά του αρμοδίου Υπουργείου».