Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες το αστι­κό κρά­τος εκτός από τη δια­τή­ρη­ση των «πιστο­ποι­η­τι­κών κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των» μέσω του αντι­δρα­στι­κού δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κού κώδι­κα επε­δί­ω­κε την καθυ­πό­τα­ξη τόσο του κινή­μα­τος των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων όσο και τη γενι­κό­τε­ρο έλεγ­χο η λει­τουρ­γί­ας-δρά­σης τους μέσα και έξω από τις υπη­ρε­σί­ες τους, την μετα­τρο­πή τους σε πιστούς εφαρ­μο­στές της ακο­λου­θού­με­νης πολι­τι­κής, σε στη­ρίγ­μα­τα γενι­κό­τε­ρα του κοι­νω­νι­κού-πολι­τι­κού καθε­στώ­τος. Και αν σήμε­ρα τα παρα­πά­νω γίνο­νται με «εκλε­πτυ­σμέ­νο τρό­πο» για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες νωρί­τε­ρα γίνο­νταν με πιο «άκομ­ψο» τρόπο.

Το ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με βρί­σκε­ται στα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας (αρχείο νομαρ­χί­ας Ημα­θί­ας) και είναι ενδει­κτι­κό του γενι­κό­τε­ρου κλί­μα­τος που επι­κρα­τού­σε (αν και λίγους μήνες νωρί­τε­ρα η ΕΔΑ είχε ανα­κη­ρυ­χτεί ως αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση…). Μέσω αυτού επι­διώ­κε­ται ο έλεγ­χος των υπαλ­λή­λων μέσω της συμ­με­το­χής τους στις «εθνι­κές γιορ­τές», η χρη­σι­μο­ποί­η­ση των προϊ­στα­μέ­νων ως «τοπο­τη­ρη­τών της τάξης» σε βάρος των υφι­στα­μέ­νων τους, η καλ­λιέρ­γεια του αντι­κομ­μου­νι­σμού ως βασι­κή , «εθνι­κή» ιδεολογία.

Το σχε­τι­κό εμπι­στευ­τι­κό έγγρα­φο με ημε­ρο­μη­νία 3/9/1958 της Νομαρ­χί­ας Ημα­θί­ας προς τους  «Προϊ­στα­μέ­νους των Δημο­σί­ων Υπη­ρε­σιών» αναφέρει:

gak

«Κατά την τελε­σθεί­σαν την 31.9. ε.ε εορ­τήν επί τη επε­τείω της συντρι­βής του συμ­μο­ρι­τι­σμού εις Γράμ­μον-Βίτσι διε­πι­στώ­σα­μεν ότι δεν παρέ­στη­σαν πλεί­στοι εξ’ ημών μετά των υπαλ­λή­λων, παρα­βά­ντες ούτως την ιεράν υπο­χρέ­ω­σιν , όπως απο­τί­σω­σι φόρον τιμής και ευγνω­μο­σύ­νης προς τους Σωτή­ρας της Πατρί­δος μας Ηρω­ϊ­κούς Νεκρούς και ζώντας μαχη­τάς . Το γεγο­νός τού­το  προ­κα­λέ­σαν αποη­τευ­τι­κήν απή­χη­σιν μαρ­τυ­ρεί ότι, παρά τας επι­τα­γάς της κυβερ­νή­σε­ως , δεν έχει κατα­νοη­θή πλή­ρως το Εθνι­κόν καθή­κον και η υπο­χρέ­ω­σις παρ’ ενί­ων δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων , ότι δέον να ώσι πρω­το­πό­ροι εις τας πάσης εθνι­κής φύσε­ως εκδη­λώ­σεις , συντε­λού­σας εις  τόνω­σιν και εξύ­ψω­σιν του Εθνι­κού φρο­νή­μα­τος του Λαού.

Παρα­κα­λού­μεν ‚όπως του λοι­πού παρί­στα­σθε άπα­ντες μετά των υφ’ υμάς υπαλ­λή­ων εις τας τελου­μέ­νας Εθνι­κάς Εορ­τάς, έχο­ντες υπ’ όψιν ότι εν η περι­πτώ­σει ήθε­λε σημειω­θή παρό­μοιον οικτρόν αντι­πα­θα­χι­κόν και αντε­θνι­κόν κρού­σμα , μετά την εξά­ντλη­σιν του νομί­μου παρ’ υμών ελέγ­χου  θα προ­κα­λέ­σω­μεν και την παρά των αρμο­δί­ων Υπουρ­γεί­ων επι­βο­λήν αυστη­ρο­τά­των παρα­δειγ­μα­τι­κών κυρώ­σε­ων επί παρα­βά­σει υπη­ρε­σια­κού και Εθνι­κού καθήκοντος.

Επί­σης διε­πι­στώ­σα­μεν, ότι ένιοι των προϊ­στα­μέ­νων και υπαλ­λή­λων κατά παρά­βα­σιν, των νομί­μων υπο­χρε­ώ­σε­ων των, δεν τηρού­σιν επα­κρι­βώς το ωρά­ριον εργα­σί­ας, προ­σε­χό­με­νοι βρα­δέ­ως εις το Γρα­φεί­ον ή απο­χω­ρού­ντες ενω­ρί­τε­ρον, γεγο­νός προ­κα­λούν την εξά­θρω­σιν των υπη­ρε­σιών και τα εύλο­γα παρά­πο­να των πολιτών.

Του λοι­πού θα ελέγ­ξω­μεν πει­θαρ­χι­κώς πάσαν τοιαύ­την παρά­βα­σιν, προ­βαί­νο­ντες μετά την εξά­ντλη­σιν της δικαιο­δο­σί­ας ημών, την μεί­ζο­να πει­θαρ­χι­κήν διώ­ξιν παρά του αρμο­δί­ου Υπουργείου». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο