Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο Δημήτρης Μαρωνίτης

Στα 87 του χρό­νια έφυ­γε από τη ζωή  ο φιλό­λο­γος, μετα­φρα­στής αρχαί­ων συγ­γρα­φέ­ων και δοκι­μιο­γρά­φος Δημή­τρης Μαρωνίτης.

Ο Δημή­τρης Μαρω­νί­της γεν­νή­θη­κε το 1929 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου φοί­τη­σε στο Πει­ρα­μα­τι­κό Σχο­λείο και συνέ­χι­σε σπου­δά­ζο­ντας στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, ενώ  ολο­κλή­ρω­σε τις μετα­πτυ­χια­κές του σπου­δές στη Γερμανία.

Στο Α.Π.Θ. δίδα­ξε Αρχαία Ελλη­νι­κά από το 1963 έως το 1968 ως εντε­ταλ­μέ­νος υφη­γη­τής στη Φιλο­σο­φι­κή Σχολή.

Στη δικτα­το­ρία απο­λύ­θη­κε και συνε­λή­φθη για τη δρά­ση του και στη φυλα­κή (8 μήνες από τις αρχές του 73 μέχρι της γενι­κή αμνή­στευ­ση) έγρα­ψε πάνω σε χαρ­το­πε­τσέ­τες τη «Μαύ­ρη Γαλή­νη», που πρω­το­δη­μο­σιεύ­θη­κε τον Οκτώ­βρη του 1973 στο περιο­δι­κό «Η Συνέ­χεια» και το 2007, στις εκδό­σεις Το Ροδακιό.

Από το 1975 έως το 1996 δίδα­ξε στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή, ενώ διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος και διευ­θυ­ντής του Κέντρου Ελλη­νι­κής Γλώσ­σας. Μετέ­φρα­σε την «Οδύσ­σεια» και την «Ιλιά­δα» και είχε πλού­σιο συγ­γρα­φι­κό έργο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο