Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μίκης Θεοδωράκης κατά Τσίπρα: Ο βασιλιάς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι γυμνός

Με ένα κεί­με­νο που αναρ­τή­θη­κε στην προ­σω­πι­κή του ιστο­σε­λί­δα, ο μεγά­λος μου­σι­κο­συν­θέ­της Μίκης Θεο­δω­ρά­κης επι­τί­θε­ται στον πρω­θυ­πουρ­γό Αλ.Τσίπρα με αφορ­μή άρθρο του δεύ­τε­ρου που ανα­φέ­ρο­νταν στον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου. Το κεί­με­νο του Μ.Θεοδωράκη είναι το ακόλουθο: 

Ο κ. Τσί­πρας έχει κάθε λόγο να θαυ­μά­ζει και να ευχα­ρι­στεί τον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου. Για­τί χάρη σ’ αυτόν κυβερ­νά όντας ο ίδιος «κου­τσός» (με «κου­τσή πλειο­ψη­φία), με μια «κου­τσή» Βου­λή και «κου­τσή» κυβέρ­νη­ση, χάρη στην συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση του 1986, τότε που ο Α. Παπαν­δρέ­ου έκο­ψε από το τότε ισχύ­ον Σύνταγ­μα το ένα «πόδι» (από τον θεσμό του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας), για να το σφε­τε­ρι­στεί ο ίδιος ως Πρωθυπουργός!

Από τότε η Ελλά­δα βαδί­ζει κου­τσά-στρα­βά και ανώ­μα­λα χωρίς καμία ένστα­ση από τους ενα­πο­μεί­να­ντες θεσμούς (την Βου­λή και την Δικαιο­σύ­νη) που σιω­πούν εκ του πονη­ρού. Ιδιαί­τε­ρα όσοι έχουν την ελπί­δα να κυβερ­νή­σουν την κου­τσή χώρα έχο­ντας και αυτοί «κου­τσή πλειο­ψη­φία», όπως γίνε­ται από το 1986 έως σήμερα.

Όσο για τον ελλη­νι­κό λαό, φαί­νε­ται πως του αρέ­σει να παρα­μέ­νει «ευκο­λό­πι­στος και προ­δο­μέ­νος» κατά την ρήση του εθνι­κού μας ποιητή.

Σε όποιον λαό της γης τολ­μή­σεις να πεις ότι αυτή τη τραυ­μα­τι­σμέ­νη χώρα έχει κυβέρ­νη­ση του 15%, θα βάλει τα γέλια πιστεύ­ο­ντας ότι πρό­κει­ται για τρα­γι­κή φάρ­σα. Μόνο εδώ ο μισός πλη­θυ­σμός κλαί­ει ενώ ο άλλος μισός ετοι­μά­ζε­ται να κλά­ψει, για­τί κανείς δεν του εξή­γη­σε ότι ο Βασι­λιάς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι γυμνός και το κοστού­μι του κυβερ­νή­τη που φορά­ει είναι ‑όπως το που­κά­μι­σο του Σεφέ­ρη- αδειανό!

Αθή­να, 12.9.2017

Μίκης Θεο­δω­ρά­κης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο