Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Oχι» και πάλι των ΗΠΑ σε ψήφισμα στον ΟΗΕ κατά του ναζισμού — Απείχε η Ελλάδα!!!

Με πρό­φα­ση την πρώ­τη τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος περί ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης, η εκπρό­σω­πος των ΗΠΑ στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ κατα­ψή­φι­σε την στις 16 Νοεμ­βρί­ου, για μία ακό­μη χρο­νιά, ρωσι­κό σχέ­διο από­φα­σης κατά της προ­βο­λής του ναζι­σμού και απα­γό­ρευ­σης των φιλο­να­ζι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων λόγου και οργα­νώ­σε­ων. Η Ελλά­δα όπως και τις προη­γού­με­νες φορές απεί­χε συντασ­σό­με­νη με τη στά­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Ο εκπρό­σω­πος των ΗΠΑ είπε ότι η Ουά­σινγ­κτον αντι­τί­θε­ται στη ναζι­στι­κή ρητο­ρεία, αλλά θα ψηφί­σει ενά­ντια στην απα­γό­ρευ­σή της. Σε τι δια­φέ­ρει αυτήν τη φορά η στά­ση των ΗΠΑ στο συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο από­φα­σης της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης; Επί της ουσί­ας, δεν υπάρ­χει κάποια σημα­ντι­κή δια­φο­ρά. Ωστό­σο, πολ­λά διε­θνή ΜΜΕ επέ­λε­ξαν να προ­βά­λουν ένα γεγο­νός που άλλες χρο­νιές δεν έκα­ναν καν τον κόπο να μετα­δώ­σουν, για δύο λόγους:

  • Είναι η πρώ­τη φορά που θα κατα­ψη­φι­στεί το ρωσι­κό σχέ­διο επί της νέας κυβέρ­νη­σης του Ντό­ναλντ Τραμπ
  • Οι ΗΠΑ προ­σπα­θούν αυτήν τη φορά να πεί­σουν και το Ισρα­ήλ να κατα­ψη­φί­σει το ρωσι­κό σχέ­διο, μολο­νό­τι το ψήφι­ζε εδώ και χρόνια.

Το ρωσι­κό σχέ­διο από­φα­σης κατά του ναζι­σμού (που βεβαί­ως εξυ­πη­ρε­τεί τις επι­διώ­ξεις της σημε­ρι­νής καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, που επι­δί­δε­ται στη δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρί­ας της ΕΣΣΔ και του σοσια­λι­σμού που συνέ­τρι­ψαν τις ναζι­στι­κές ορδές) απο­κτά προ­βο­λή με την τελευ­ταία αύξη­ση των δημό­σιων συγκε­ντρώ­σε­ων και «πορειών» αμε­ρι­κα­νι­κών ακρο­δε­ξιών και ρατσι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων στις ΗΠΑ, λίγο πριν και, πολύ περισ­σό­τε­ρο, μετά την εκλο­γή του Ντό­ναλντ Τραμπ.

Τα μέλη της ΕΕ, που πρω­το­στα­τεί στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, τηρούν απο­χή. Και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, των δήθεν δημο­κρα­τι­κών αξιών και αρι­στε­ρών παρα­δό­σε­ων, απεί­χε και από την τωρι­νή ψηφο­φο­ρία συμπο­ρευό­με­νη με την ΕΕ  που όχι μόνο δεί­χνει ανο­χή σε φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα αλλά στη­ρί­ζει κιόλας.

Η υπο­στή­ρι­ξη στην από­φα­ση αυτή έχει αυξη­θεί τα τελευ­ταία έξι χρό­νια, από τις 118 χώρες στις 136 το 2016, όταν οι ΗΠΑ (ο Κανα­δάς) και και το φιλο­να­ζι­στι­κό καθε­στώς του Κιέ­βου που επι­βλή­θη­κε στην Ουκρα­νία με την επέμ­βα­ση ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ ήταν οι μόνες που το κατα­ψή­φι­σαν. Φέτος ΗΠΑ και Ουκρα­νία είπαν πάλι ΟΧΙ και 51 χώρες — μετα­ξύ των οποί­ων και η Ελλά­δα — απεί­χαν, και 125 την υπερ­ψή­φι­σαν. Το ψήφι­σμα μετά την υπερ­ψή­φι­σή του στην Επι­τρο­πή του ΟΗΕ θα περά­σει από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ.

nazism

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο