Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Μπρεχτ και οι μουσικοί του» από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων από τον θάνα­το του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ (1898–1956), η Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών ετοί­μα­σε για την Παρα­σκευή 23 Σεπτεμ­βρί­ου το αφιέ­ρω­μα «Ο Μπρεχτ και οι μου­σι­κοί του» που επι­κε­ντρώ­νε­ται στον Κουρτ Βάιλ (1900–1950) και στον Χανς Αισλερ (1898–1962), τους δύο μεγά­λους συν­θέ­τες με τους οποί­ους συνερ­γά­στη­κε στε­νά ο σπου­δαί­ος Γερ­μα­νός δρα­μα­τουρ­γός και σκη­νο­θέ­της. Θα ακου­στούν ορχη­στρι­κά έργα αλλά και τρα­γού­δια που θα ερμη­νεύ­σουν η υψί­φω­νος Μάι­ρα Μηλο­λι­δά­κη και ο βαρύ­το­νος Θοδω­ρής Βου­τσι­κά­κης. Μαζί τους, ο πια­νί­στας Τίτος Γου­βέ­λης. Την ΚΟΑ διευ­θύ­νει ο Στά­θης Σούλης.

Το πρό­γραμ­μα της βρα­διάς περι­λαμ­βά­νει τη σουί­τα από την όπε­ρα «Η άνο­δος και η πτώ­ση της πόλης Μαχα­γκόν­νυ», τη σουί­τα από την «Όπε­ρα της πεντά­ρας» καθώς και τρα­γού­δια από το ίδιο έργο, απο­σπά­σμα­τα από τα έργα «Ηappy End» και «Βερο­λι­νέ­ζι­κο Ρέκ­βιεμ» και συν­θέ­σεις για φωνή και πιά­νο του Κουρτ Βάιλ.

Η ΚΟΑ θα ερμη­νεύ­σει επί­σης τη «Μικρή Συμ­φω­νία» του Χανς Αισλερ και απο­σπά­σμα­τα από τις χολι­γου­ντια­νές ελε­γεί­ες του ίδιου συν­θέ­τη. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σει μερι­κά από τα πιο αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του Κουρτ Βάιλ που έχουν πει κατά και­ρούς σημα­ντι­κές καλ­λι­τέ­χνι­δες όπως η Λότ­τε Λένυα, η Τερέ­ζα Στρά­τας ή η Ούτε Λέμπερ: το «September Song» (στί­χοι Μάξου­ελ ‘Αντερ­σον), το «Youkali» (στί­χοι Ροζέ Φερ­ναί) και το «Surabaya Johnny» (στί­χοι Μπέρ­τολτ Μπρεχτ).

Μέρος των εσό­δων της συναυ­λί­ας, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο Ευρω­παϊ­κών Ημε­ρών Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς 2016 και της δρά­σης «Διωγ­μοί: παλιές και νέες ιστο­ρί­ες» που συντο­νί­ζει το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, θα δια­τε­θεί στην Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο