Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Τζίμης Πανούσης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 64 ετών ο τρα­γου­δο­ποιός και ηθο­ποιός Τζί­μης Πανού­σης. Το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του υπέ­στη καρ­δια­κό επει­σό­διο και μετα­φέρ­θη­κε εσπευ­σμέ­να στον Ερυ­θρό Σταυ­ρό όπου έγι­ναν προ­σπά­θειες ανά­νη­ψης, οι οποί­ες ωστό­σο απέ­τυ­χαν. Το μοι­ραίο καρ­δια­κό επει­σό­διο ήταν το δεύ­τε­ρο για τον Τζ. Πανού­ση, ο οποί­ος στις αρχές Δεκέμ­βρη είχε καταρ­ρεύ­σει πάνω στην σκηνή. 

Ο Τζί­μης Πανού­σης είχε γεν­νη­θεί στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1954 στην Αθή­να. Είχε ένα γιο και μια κόρη. Στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1970 συμ­με­τεί­χε στην ίδρυ­ση του συγκρο­τή­μα­τος “Μου­σι­κές Ταξιαρ­χί­ες” των οποί­ων ήταν βασι­κό μέλος, ενώ αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σε σόλο καριέ­ρα. Ασχο­λή­θη­κε κατά και­ρούς με το ραδιό­φω­νο, την τηλε­ό­ρα­ση, τον κινη­μα­το­γρά­φο, αλλά και την συγ­γρα­φή βιβλίων. 

Ο Τζί­μης Πανού­σης ήταν ένας ταλα­ντού­χος καλ­λι­τέ­χνης με ιδιόρ­ρυθ­μο και καυ­στι­κό χιού­μορ, όμως τα τελευ­ταία χρό­νια ξόδε­ψε το ταλέ­ντο και το λόγο του εξορ­γί­ζο­ντας και τους ψυχραιμότερους.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για το θάνα­το του Τζί­μη Πανούση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο