Περιήγηση: Έκθεση

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021 — Οι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες 2021 — Απα­ντή­σεις Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Σχε­τι­κά βατά ήταν τα θέμα­τα που δόθη­καν στους μαθη­τές για το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (Έκθε­ση)…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Πρεμιέρα πανελλαδικών — Θα προσμετρηθούν οι συνθήκες για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων;

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται στη Νεοελληνική…

Παιδεία
ΕΠΑΛ — Πανελλήνιες 2020: Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…

Παιδεία
Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στην πρεμιέρα των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…