Περιήγηση: Αλβανία

Επικαιρότητα
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας: Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και το λαό της Αλβανίας

Τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των από τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό που χτύ­πη­σε την Αλβα­νία εκφρά­ζει η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων Ελλά­δας. Ταυ­τό­χρο­να, εκφράζει…

Διεθνή
Το κοινοβούλιο της Αλβανίας υπερψήφισε την πρόταση μομφής εναντίον του προέδρου της Δημοκρατίας

Την κλι­μά­κω­ση των ενδο­α­στι­κών αντι­θέ­σε­ων στην Αλβα­νία, σημα­το­δο­τεί η υπερ­ψή­φι­ση ‑με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία- από το αλβα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο την πρό­τα­ση μομφής…

Διεθνή
Αλβανία: Με «πόλεμο» δηλώσεων Μέτα — Ράμα συνεχίσθηκε σήμερα η πολιτική κρίση υπό το βλέμμα της ΕΕ

Απο­φα­σι­σμέ­νος να επι­μεί­νει στην ακύ­ρω­ση των επί­μα­χων δημο­τι­κών εκλο­γών της 30ης Ιου­νί­ου εμφα­νί­στη­κε σε συνέ­ντευ­ξη τύπου σήμε­ρα στα Τίρα­να ο…