Περιήγηση: Βλαντιμίρ Πούτιν

Επικαιρότητα
Ενδοαστική σύγκρουση στη Ρωσία: Μισθοφόροι της Wagner στα 400 χιλιόμετρα από τη Μόσχα

Κλι­μα­κώ­νε­ται η ενδο­α­στι­κή σύγκρου­ση στη Ρωσία καθώς, όπως μετα­δί­δουν διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης, μισθο­φό­ροι της Wagner εισήλ­θαν στη ρωσι­κή περι­φέ­ρεια Λιπέτσκ,…