Περιήγηση: εμπάργκο

Διεθνή
Ο Μπάιντεν επικυρώνει με την υπογραφή του το εμπάργκο κατά της Κούβας: η γενοκτονία κατά της Κούβας συνεχίζεται..

Ο Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος κάπο­τε δια­κή­ρυσ­σε ότι “είναι στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού”, μόλις επι­κύ­ρω­σε για άλλη μια φορά…

Επικαιρότητα
Έλληνας εφοπλιστής: «Εμείς θα γίνουμε πλουσιότεροι από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο»

«Εμείς, οι εφο­πλι­στές, θα γίνου­με πλου­σιό­τε­ροι» από το εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο δήλω­σε Νίκος Βερ­νί­κος, πρό­ε­δρος του Διε­θνούς Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου στη…

Διεθνή
18 πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί ζητούν από τον Μπάιντεν να σταματήσει το εμπάργκο και τις επιθέσεις εναντίον του νησιού της Επανάστασης

Με την ευκαι­ρία της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να, όπου συζη­τή­θη­κε και το θέμα του…

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Προσπάθειες συμβιβασμού για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Με τα σχέ­δια ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από την Ρωσία να συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις…