Περιήγηση: Θανάσης Αλεξίου

Απόψεις
Η κυρίαρχη ιδεολογία, η ατομική δράση, η τρομοκρατία

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου Καθη­γη­τής Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου Ουσια­στι­κά η ατο­μι­κή δρά­ση, όπως εκδη­λώ­νε­ται στη τρο­μο­κρα­τία και όπως νοη­μα­το­δο­τεί­ται από τα υποκείμενα,…

Απόψεις
Από τη «δημιουργική καταστροφή» στη δημιουργική ανάπλαση της Ανατολικής Αττικής

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου //  Καθη­γη­τής Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου Σε μεγά­λο βαθ­μό η κατα­στρο­φή της φύσης και η έκθε­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής…

Απόψεις
Η κοινωνική διαστρωμάτωση, οι τρόποι κατανάλωσης, το «ξεβλάχεμα»

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου Καθη­γη­τής Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου Ανα­φέ­ρει κάπου ο Μαρξ στα Grundrisse (Κρι­τι­κή της Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας) πως η καπι­τα­λι­στι­κή παραγωγή…