Περιήγηση: Κατώτατος μισθός

Κοινωνία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον κατώτατο μισθό

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ειδι­κή στις πάσης φύσε­ως “συγκα­λύ­ψεις”, προ­σπα­θεί ‑με αφορ­μή τις σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σεις- να συγκα­λύ­ψει την πραγ­μα­τι­κή ληστεία…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ: Δικηγορική εταιρεία διαφημίζει «σκλαβοπάζαρο» με φτηνούς μετανάστες εργάτες

Σύγ­χρο­νο σκλα­βο­πά­ζα­ρο στον χώρο των κατα­σκευών επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει δικη­γο­ρι­κή εται­ρεία! Συγκε­κρι­μέ­να η εται­ρεία BCLA στο site της δια­βε­βαιώ­νει πως…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Στον πάτο οι μισθοί, θρύψαλα τα πανηγύρια περί “καλύτερων αμοιβών”

Μισθοί στον πάτο, «ευέ­λι­κτη» δου­λειά και ανυ­παρ­ξία Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας δια­μορ­φώ­νουν την εφιαλ­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νους που καλού­νται να…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη: Κατώτερος μισθός 825€ και Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού

Είναι η ώρα των εργα­ζο­μέ­νων για να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την υπο­γρα­φή Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης με κατώτερο…