Περιήγηση: ΚΚ Βενεζουέλας

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Διεθνή
16ο Συνέδριο ΚΚ Βενεζουέλας: Σε γραμμή ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του συστήματος, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αγώνων

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα χαρά­μα­τα της 6ης Νοέμ­βρη 2022 οι εργα­σί­ες του σημα­ντι­κού 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, το οποίο χάρα­ξε την…

Επικαιρότητα
Καράκας: Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στο 3ο Διεθνές Ιδεολογικό Σεμινάριο και στο 16ο συνέδριο του ΚΚ Βενεζουέλας

Στο Καρά­κας της Βενε­ζου­έ­λας βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και έλα­βε μέρος στο 3ο  Διε­θνές Ιδε­ο­λο­γι­κό Σεμι­νά­ριο, που διορ­γά­νω­σε το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας στις…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Επίθεση της αστυνομίας σε διαδήλωση εργαζόμενων — Απαγωγή συνδικαλιστή από τις μυστικές υπηρεσίες

Στην απε­λευ­θέ­ρω­ση του κομ­μου­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή Ανχέλ Καστί­γιο (φωτό) προ­χώ­ρη­σαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης 21 Ιού­νη, οι αρχές της Βενε­ζου­έ­λας σύμφωνα…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν είναι σοσιαλιστική — Ουδέποτε υπήρξε σοσιαλισμός στη χώρα»

Μια εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα στο περιο­δι­κό «Contrapunto» το μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV)…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Συμφωνία μεταξύ ελίτ» οι συνομιλίες Μαδούρο-αντιπολίτευσης στο Μεξικό

«Συμ­φω­νία των ελίτ». Έτσι χαρα­κτη­ρί­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PCV) το «μνη­μό­νιο κατα­νό­η­σης» στο οποίο κατέ­λη­ξαν η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρνηση…